Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinę darbo patirtį konkurencinės teisės taikymo srityje;
3.    išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
4.    žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
5.    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;
6.    būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
7.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
8.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
9.    mokėti anglų, vokiečių arba  prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
10.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus, sugebėti savarankiškai organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą skyriaus vedėjo pavestose veiklos srityse ir užduotyse;
11.    sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
12.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
13.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti ją analizuoti bei vertinti.
14.    turėti atsakomybės jausmą, būti kūrybiškam, sugebėti bendrauti, mokėti spręsti konfliktines situacijas.

1.    padeda Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;
2.    tikrina ir vizuoja skyriaus parengtus raštus ir dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
3.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
4.    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
5.    nagrinėja asmenų pranešimus, kitą informaciją ir esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio  pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, atlieka šiuos tyrimus;
6.    esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;
7.    rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, taip pat dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
8.    stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
9.    Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
10.    atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
11.    pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
12.    nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
13.    Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę, rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
15.    dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
16.    Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
17.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
18.    nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
19.    užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
21.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
22.    nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
23.    rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
24.    nesant darbe Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;
25.    Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija
26.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.