Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;  
2.    turėti trejų metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;
3.    mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
4.    gerai išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą bei šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis;
5.    išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
6.    būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
7.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
8.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
9.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
10.    sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Skyriaus veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;
11.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus;
12.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas;
13.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

1.    padeda užtikrinti Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai, teikiant išvadas dėl norminių teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams bei konkurencijos laisvės principams ir koordinuojant valstybės pagalbos klausimus;
2.    tikrina ir vizuoja Skyriaus ir, prireikus, kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
3.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
4.    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
5.    nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus; 
6.    rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
7.    rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
8.    rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;
9.    pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
10.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
11.    dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
12.    atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Skyriaus kompetencijos ribose ekspertizę
13.    atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;
14.    konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais; 
15.    atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
16.    tvarko Suteiktos valstybės pagalbos registrą;
17.    rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
18.    teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Europos Komisija);
19.    gaunamos saugiu elektroniniu paštu informacijos valstybės pagalbos klausimais atžvilgiu atlieka įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, nustatytas teisės aktuose;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
21.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir rengia dalyvavimo šiuose susitikimuose ataskaitas;
22.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus, ją derina su kompetentingomis institucijomis;
23.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
24.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
25.    rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
26.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
27.    nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;
28.    pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį vertina savivaldybių prašymus dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos ir teikia išvadas Konkurencijos tarybai;
29.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.