Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1.  turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį valstybės pagalbos ar konkurencijos teisės srityse;
  3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą bei šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, įmonių veiklą;
  5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
  6. išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES konkurencijos teisę;
  7. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
  8. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  2. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;
  3. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų stebėseną ir analizę, bendrus rinkų tyrimus;
  4. nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  5. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  6. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  7. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
  8. dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
  9. atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Skyriaus kompetencijos ribose, ekspertizę;
  10. atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;
  11.  konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;
  12. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
  13.  tvarko Suteiktos valstybės pagalbos registrą;
  14. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
  15. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
  16. teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Europos Komisija);
  17. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
  18. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimuose;
  19. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais, prireikus ją derina su kompetentingomis institucijomis;
  20. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  21. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  22. rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  23. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  24. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  25. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.