Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos  ir verslo administravimo ar teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį valstybės pagalbos ar Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimų tyrimų srityse;
  3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
  6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, atlikti pavedimus;
  7. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
  8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
  9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programinio paketo programomis;
  10. žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;
  11. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
  12. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  2. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;
  3. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka bendrus rinkų tyrimus;
  4. nagrinėja asmenų prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  5. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  6. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų projektus (išskyrus − nutarimų projektus dėl įstatymų pažeidimo)
  7. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
  8. dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose;
  9. atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Skyriaus kompetencijos ribose, ekspertizę;
  10. atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;
  11. konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;
  12. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
  13. tvarko suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;
  14. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
  15. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
  16. teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. − valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Komisija);
  17. gaunamos saugiu elektroniniu paštu informacijos valstybės pagalbos klausimais atžvilgiu atlieka įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, nustatytas teisės aktuose;
  18. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
  19. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  20. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  21. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus ją derina su kompetentingomis institucijomis;
  22. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  23. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  24. rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  25. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  26. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  27. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  28.  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.