Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
  3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;
  5. išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius klaidinančios ir lyginamosios reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo naudojimą;
  6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
  7. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;
  9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus;
  10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;
  2. atlieka Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų, normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
  3. atlieka Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėto teisės akto nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
  4. esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  5. esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;
  6. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  7. dalyvauja atliekant tyrimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
  8. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  9. pagal skyriaus kompetenciją, esant pagrindui, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą ir surinktą medžiagą perduoda kompetentingam teismui;
  10. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  11. rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus, dėl 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taikymo;
  12. skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus;
  13. atlieka norminių teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos ribose ekspertizę;
  14. skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  15. skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, renginiuose ir kt.;
  16. pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  17. skyriaus vedėjui pavedus prireikus atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus ir dalyvauja kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
  18. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  19. atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
  20. rengia skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  21. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;
  22. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  23. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos bei skyriaus vedėjo, pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.