Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį;
  3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;
  5. išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius klaidinančios ir lyginamosios reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo naudojimą;
  6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
  7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  8. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
  9. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
  10. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;
  11. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus; 
  12. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;
  2. atlieka Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų, normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
  3. atlieka Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėto teisės akto nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
  4. esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  5. esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;
  6. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus; 
  7. dalyvauja atliekant tyrimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
  8. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  9. pagal skyriaus kompetenciją, esant pagrindui, surašo administracinių nusižengimų protokolą ir surinktą medžiagą perduoda kompetentingam teismui;
  10. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  11. atlieka skyriuje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
  12. padeda skyriaus darbuotojams atlikti tyrimus, kitų skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;
  13. rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus, dėl teisės aktų, susijusių su nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, taikymo;
  14. skyriaus vedėjui pavedus rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus;
  15. atlieka norminių teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos ribose ekspertizę;
  16. skyriaus vedėjui pavedus rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  17. skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, renginiuose ir kt.;
  18. pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  19. skyriaus vedėjui pavedus prireikus atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus ir dalyvauja kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
  20. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  21. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
  22. atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
  23. rengia skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  24. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;
  25. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  26. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos bei skyriaus vedėjo, pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.