Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį vidinės ir išorinės komunikacijos bei tarptautinių ryšių srityje;
  3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti kalbų, straipsnių ir pranešimų spaudai rašymo bei naujienlaiškių rengimo patirties;
  5. turėti informacijos sklaidos per socialinius tinklus, komunikacijos ir reputacijos kūrimo/valdymo patirties;
  6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant dokumentus;
  7. mokėti perteikti informaciją grafinio dizaino elementais, turėti prezentacijų ruošimo bei grafinio jų apipavidalinimo patirties;
  8. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
  9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus taikant naujausių informacinių technologijų ir komunikacijos žinias.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. rengia pranešimus spaudai;
  2. ruošia kasdienines žiniasklaidos apžvalgas;
  3. rengia Konkurencijos tarybos naujienlaiškius;
  4. administruoja Konkurencijos tarybos kontaktinių asmenų duomenų bazę;
  5. teikia pasiūlymus, kaip tobulinti institucijos komunikacijos strategiją ir pagrindinių komunikacijos krypčių įgyvendinimą;
  6. koordinuoja institucijos dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: teikia projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo idėjas, rengia projektų paraiškas, kartu su kitais institucijos darbuotojais dalyvauja įgyvendinant projektus, rengia projektų ataskaitas;
  7. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos metines ataskaitas, kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia ataskaitas bei teikia informaciją ECN tinklui, tarptautinėms organizacijoms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;
  8. savarankiškai administruoja informacijos pateikimą interaktyviose ECN, ICN, EBPO ir kitų organizacijų sistemose;
  9. vykdo įgaliotojo informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, numatytas Europos konkurencijos tinklo (ECN) bendradarbiavimo taisyklėse ir administruoja informaciją interaktyvioje ECN sistemoje „ECN cases“, susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003;
  10. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  11. koordinuoja informacijos teikimą žiniasklaidai;
  12. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  13. kartu su kitais Skyriaus darbuotojais, Skyriaus vedėjo pavedimu, skelbia informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą socialiniuose tinkluose;
  14. organizuoja institucijos renginius: konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus ir vidinės komunikacijos renginius;
  15. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.