Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);
  2. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį, iš kurių ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;
  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
  4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, kurių priežiūra patenka į Konkurencijos tarybos kompetencijos sritį, ir kurie taikomi Konkurencijos tarybos veiklai atliekant įstatymų priežiūrą reikalavimus;
  5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje administracinių bylų teiseną, civilinį procesą reglamentuojančias teisės normas;
  6. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės bei Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
  7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;
  8. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
  10. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
  11. būti susipažinusiam su vidaus administravimo principais, sugebėti vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti savo, Skyriaus ir bendrą veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus, atlikti pavedimus;
  12. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  13. išmanyti raštvedybos taisykles;
  14. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
  2. atsako už skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą nustatyta tvarka ir terminais;
  3. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;
  4. teikia pasiūlymų Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios padėtų užtikrinti kuo efektyvesnį Skyriaus uždavinių vykdymą;
  5. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp Skyriaus darbuotojų;
  6. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją procesinių dokumentų rengimą ir Konkurencijos tarybos atstovavimą teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;
  7. užtikrina teisinių išvadų Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais rengimą;
  8. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
  9. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
  10. užtikrina pagal skyriaus kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir išvadų rengimą;
  11. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, rengimą;
  12. užtikrina Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, rengimą;
  13. užtikrina rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;
  14. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymų ir konsultacijų teisės klausimais teikimą Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos administracijai;
  15. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymų dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą;
  16. užtikrina valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių, su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo ar rengimo  pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybos pirmininkui ar Konkurencijos tarybai;
  17. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymų nagrinėjimą;
  18. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;
  19. užtikrina Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo priežiūrą;
  20. užtikrina teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgų rengimą;
  21. dalyvauja pagal skyriaus kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;
  22. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymų ir pastabų dėl Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano teikimą;
  23. rengia Skyriaus metinės veiklos ataskaitą;
  24. priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;
  25. tikrina ir pasirašo raštus ar kitus dokumentus, kuriais Skyriaus vedėjas priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais; ir Skyriaus parengtus raštus ar kitus dokumentus, kuriuos pasirašyti pavedė Konkurencijos taryba ar Konkurencijos tarybos pirmininkas;
  26. tikrina ir vizuoja su Skyriaus kompetencijos sritimi susijusius raštus ar kitus dokumentus, kuriuos rengiant dalyvavo ar kuriuos parengė Skyriaus darbuotojai, bei Konkurencijos tarybos pirmininkui teikiamus pasirašyti Konkurencijos tarybos nutarimus;
  27. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.