Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų ekonominio darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo ir/ar konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
  3. išmanyti industrinės organizacijos principus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
  4. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. išmanyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo“, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
  6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  8. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
  9. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus bei terminus;
  11. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
  12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;
  14. turėti atsakomybės jausmą, būti kūrybiškam, sugebėti bendrauti, dirbti bendradarbiaujant su kitais, mokėti spręsti konfliktines situacijas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. vertina Konkurencijos tarybos nutarimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnių ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimų projektus ekonominiu aspektu (teikiant ekonominės analizės išvadas įgaliotiems pareigūnams ir Konkurencijos tarybai);
  2. vertina Konkurencijos tarybos nutarimų dėl koncentracijų projektus ekonominiu aspektu (teikiant ekonominės analizės išvadas įgaliotiems pareigūnams ir Konkurencijos tarybai);
  3. vertina siūlomas baudas Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnio pažeidimų ir procedūrinių pažeidimų tyrimuose ekonominiu aspektu;
  4. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
  5. duomenų bazėje kaupia Konkurencijos tarybos atnešamos naudos skaičiavimams pagal Reklamos įstatymą, pagal sukauptus duomenis atnaujina skaičiavimo metodiką ir patikslina įvertinimus;
  6. vertina Konkurencijos tarybos arba kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ekonominiu aspektu;
  7. derina kainų projektus, įskaitant monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų projektus;
  8. atlieka metinį Konkurencijos tarybos nutarimų dėl pažeidimų (pagal Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnius, Reklamos įstatymą, procedūrinių pažeidimų) bei nutarimų dėl koncentracijų naudos vartotojams vertinimą;
  9. dalyvauja Konkurencijos tarybos atliekamuose rinkų tyrimuose;
  10. dalyvauja atliekant Konkurencijos tarybos nutarimų dėl pažeidimų (pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį ir 7 straipsnį) naudos vartotojams vertinimą „ex-post“, remiantis faktine situacija rinkoje po Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo;
  11. užtikrina informacijos pagal savo kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  12. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  13. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas grupės;
  14. pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose, kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  15. pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia kitiems struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą ekonominiais klausimais;
  16. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;
  17. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.