Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą bei šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, įmonių veiklą;
  4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
  5. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. Konsultuoja valstybės pagalbos klausimais institucijas, dalyvaujančius įgyvendinant 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą;
  2. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
  3. atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Skyriaus kompetencijos ribose, ekspertizę;
  4. atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvauja perduodant valstybės pagalbos pranešimus Europos Komisijai;
  5. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos registrą, pagal kompetenciją dalyvauja šio registro funkcinio išplėtimo veikloje;
  6. teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. „valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema“) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Europos Komisija);
  7. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
  8. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
  9. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimuose;
  10. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su valstybės pagalba priežiūra ir koordinavimu, projektus;
  11. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
  12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  13. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  14. rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  15. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas valstybės pagalbos srityje;
  16. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.