Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo konkurencijos teisės taikymo srityje patirtį;
  3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  4. gerai žinoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;
  6. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktų rengimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, gebėti atlikti norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
  7. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
  8. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
  9. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  10. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  11. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  12. sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;
  13. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimų taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
  14. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  15. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja, vadovauja skyriaus darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio reikalavimų laikymosi kontrolę bei koordinuojant valstybės pagalbos klausimus;
  2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų skyriaus valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
  3. atsako už skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  4. tikrina ir vizuoja skyriaus ir, prireikus, kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
  5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;
  6. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su valstybės pagalba, priėmimo ar tobulinimo ir jų suderinamumo su ES teise, teikimą Konkurencijos tarybai;
  7. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų geresnes galimybes užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę viešojo administravimo subjektams vykdant ūkinės veiklos reguliavimą, teikimą Konkurencijos tarybai;
  8. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  9. užtikrina dalyvavimą ES valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo į nacionalinę teisę pasiūlymų ar projektų rengime;
  10. užtikrina norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, ekspertizės atlikimą;
  11. užtikrina valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;
  12. užtikrina valstybės pagalbos teikėjų konsultavimą valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;
  13. užtikrina Skyriaus metinės ataskaitos parengimą;
  14. užtikrina suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registro tvarkymą;
  15. užtikrina valstybės pagalbos metinių ataskaitų rengimą;
  16. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina rinkų tyrimų atlikimą, asmenų prašymų nagrinėjimą;
  17. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, pateikimą bei šių tyrimų atlikimą;
  18. užtikrina, jog esant pagrindui Konkurencijos tarybai būtų teikiami pasiūlymai dėl tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo;
  19. užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nagrinėjimo bylų rengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  20. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  21. užtikrina savivaldybių prašymų, teikiamų pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos vertinimą ir teikia išvadas Konkurencijos tarybai;
  22. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina iš ES institucijų gaunamų dokumentų analizę bei su tuo susijusios informacijos parengimą, saugiu elektroniniu paštu gautų dokumentų, susijusių su valstybės pagalba, valdymą;
  23. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  24. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  25. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus, ją derina su kompetentingomis institucijomis;
  26. užtikrina informacijos pagal skyriaus kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  27. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  28. dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
  29. pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  30. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.