Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
  2. mokėti anglų kalba ne žemesniu nei įgudusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. tvarko Skyriaus bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui;
  2. tvarko tyrimų, koncentracijų ir kitų bylų medžiagą;
  3. rengia ir veda elektronines bylas;
  4. rengia bylas teismui;
  5. dalyvauja ir prižiūri suinteresuotų asmenų susipažinimo su tyrimo medžiaga institucijos  patalpose procesą;
  6. renka ir teikia statistinius duomenis, skirtus įvairioms ataskaitoms, įskaitant teikiamas tarptautinėms organizacijoms ir kt., apie Skyriaus veiklą;
  7. pildo koncentracijų klasifikatorių;
  8. atsiliepia į telefoninius skambučius, teikia pirminę konsultaciją telefonu, sujungia skambinančius interesantus su reikiamu specialistu;
  9. atsako į paprastus elektroninius paklausimus, atsakymams naudodamas atsakymo šabloną;
  10. rengia dokumentų, informuojančių ūkio subjektus apie priimtus sprendimus, bei jų priedų (dėl tyrimo pradėjimo, termino pratęsimo ir kt. panašaus pobūdžio dokumentų, rengiamų naudojant šablonus) projektus;
  11. išsiunčia raštus, įsega juos į bylas;
  12. tyrimą atlikusiam specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia su tyrimu susijusių dokumentų išrašus;
  13. administruoja paklausimų išsiuntimą ir atsakymų gavimą: išsiunčia paklausimus, nesant patvirtinimo apie gautą paklausimą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas gavo paklausimą, kontroliuoja, sistemina gautus atsakymus, primena apie nustatytą terminą atsakymui pateikti, prašo pateikti pasirašytas, elektronines, popierines raštų versijas, susistemina šią informaciją;
  14. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų pateikiami tinkami išrašai be komercinių paslapčių, paaiškina ūkio subjektams kaip turi būti pateikiami išrašai;
  15. formatuoja didelės apimties dokumentus (sudaro turinį, braižo grafikus, suveda duomenis ir pan.);
  16. rašo susitikimų protokolus;
  17. renka tyrimams, koncentracijoms ir kitų klausimų nagrinėjimui reikiamą informaciją internete ir duomenų bazėse, įskaitant ūkio subjektų rekvizitų, kontaktų suradimą;
  18. ruošia (formatuoja) prezentacijas (skaidres) pranešimams;
  19. padeda surasti teismų, Europos Komisijos, kitų šalių konkurencijos institucijų praktiką, ruošia praktikos apibendrinimus;
  20. tvarko su Skyriaus funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus ir pan.);
  21. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, renka ir teikia informaciją apie Skyriaus darbuotojų darbo laiką už darbo laiko apskaitą atsakingiems asmenims;
  22. Skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  23. dalyvauja rengiant Skyriaus bendrą metinę veiklos ataskaitą;
  24. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  25. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.