Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;
  3. puikiai dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point programomis) ir naudotis interneto naršyklėmis;
  4. turėti grafinio dizaino ir maketavimo įgūdžių;
  5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
  7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. siekdamas įgyvendinti skyriaus tikslus ir uždavinius, dalyvauja plėtojant ir įgyvendinant Konkurencijos tarybos komunikacijos strategiją;
  2. kartu su IT specialistais administruoja institucijos interneto svetainę:
   1. prižiūri institucijos interneto svetainės struktūrą ir skelbiamą informaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
   2. teikia pasiūlymus apie informacijos atnaujinimą ir svetainės tobulinimą;
  3. koordinuoja ir prižiūri institucijos dalyvavimą socialiniuose tinkluose:
   1. renka ir apibendrina informaciją apie socialinių tinklų raidą;
   2. nuolat skelbia ir atnaujina informaciją;
   3. kaupia duomenis apie kitų konkurencijos priežiūros institucijų dalyvavimą socialiniuose tinkluose ir pritaiko gerąją patirtį;
  4. verčia institucijos parengtus dokumentus ir kitą informacinę medžiagą į anglų kalbą;
  5. maketuoja ir kuria grafinio dizaino projektus institucijos parengtiems informaciniams dokumentams;
  6. kartu su IT specialistais kuria ir prižiūri institucijos mobiliąją programėlę;
  7. organizuoja institucijos renginius (konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus ir vidinės komunikacijos renginius);
  8. dalyvauja institucijos projektinėje veikloje: renka ir apibendrina informaciją būtiną projekto paraiškoms pateikti, teikia projekto įgyvendinimo pasiūlymus ir kartu su kitais institucijos darbuotojais rengia įgyvendinimo ataskaitas;
  9. rengia pranešimus spaudai;
  10. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  11. dalyvauja rengiant institucijos metines ataskaitas, ataskaitas bei informacijos teikimą Europos konkurencijos tinklui, tarptautinėms organizacijoms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;
  12. valstybės tarnautojas vykdo kitus su institucijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.