Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį vidinės ir išorinės komunikacijos ir tarptautinių ryšių srityje;
3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;
4.    mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point programomis) ir naudotis interneto naršyklėmis;
5.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
6.    turėti informacijos sklaidos per socialinius tinklus, komunikacijos ir reputacijos kūrimo/valdymo patirties;
7.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kalbų, straipsnių ir pranešimų spaudai rašymo bei naujienlaiškių rengimo patirties; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
8.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
9.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

1.    rengia pranešimus spaudai, žiniasklaidos apžvalgas, naujienlaiškius;
2.    kartu su IT specialistais administruoja institucijos interneto svetainę:
2.1    prižiūri institucijos interneto svetainės struktūrą ir skelbiamą informaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2    teikia pasiūlymus apie informacijos atnaujinimą ir svetainės tobulinimą;
3.    koordinuoja ir prižiūri institucijos dalyvavimą socialiniuose tinkluose:
3.1    renka ir apibendrina informaciją apie socialinių tinklų raidą;
3.2    nuolat skelbia ir atnaujina informaciją;
3.3    kaupia duomenis apie kitų konkurencijos priežiūros institucijų dalyvavimą socialiniuose tinkluose ir pritaiko gerąją patirtį;
4.    verčia institucijos parengtus dokumentus ir kitą informacinę medžiagą į anglų kalbą;
5.    organizuoja institucijos renginius (konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus ir vidinės komunikacijos renginius);
6.    dalyvauja institucijos projektinėje veikloje: renka ir apibendrina informaciją būtiną projekto paraiškoms pateikti, teikia projekto įgyvendinimo pasiūlymus ir kartu su kitais institucijos darbuotojais rengia įgyvendinimo ataskaitas;
7.    koordinuoja institucijos dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: teikia projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo idėjas, rengia projektų paraiškas, kartu su kitais institucijos darbuotojais dalyvauja įgyvendinant projektus, rengia projektų ataskaitas;
8.    siekdamas įgyvendinti skyriaus tikslus ir uždavinius, dalyvauja plėtojant ir įgyvendinant Konkurencijos tarybos komunikacijos strategiją;
9.    organizuoja Konkurencijos tarybos darbuotojų mokymus, susijusius su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu, konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus ryšių su visuomene klausimais;
10.    pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
11.    skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
12.    dalyvauja rengiant institucijos metines ataskaitas, ataskaitas bei informacijos teikimą Europos konkurencijos tinklui, tarptautinėms organizacijoms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;
13.    vykdo kitus su institucijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.