Pareigybės aprašymas

 1. Turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
  2. puikiai mokėti valstybinę kalbą;
  3. turėti darbo vidaus administravimo srityje patirties;
  4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  6. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  7. mokėti naudotis biuro technika, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
  8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 2. vykdo funkcijas:
  1. organizuoja Konkurencijos tarybos tvarkomuosius ir bylų nagrinėjimo posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes;
  2. užtikrina, kad Konkurencijos tarybos pirmininkas, Konkurencijos tarybos nariai ir kiti posėdžių dalyviai laiku gautų posėdžių medžiagą, posėdžių darbotvarkes;
  3. atsako už tai, kad visos suinteresuotos šalys būtų tinkamai ir laiku informuotos apie posėdžių vietą ir laiką;
  4. rašo Konkurencijos tarybos tvarkomųjų ir bylų nagrinėjimo posėdžių protokolus;
  5. registruoja Konkurencijos tarybos posėdžių protokolus, nutarimus, pranešimus apie atliktą tyrimą, kitus Konkurencijos tarybos posėdžiams teikiamus pranešimus ir užtikrina šių dokumentų bylų sutvarkymą perduodant į archyvą;
  6. užtikrina suinteresuotų šalių teisę susipažinti su Konkurencijos tarybos nutarimais ir Konkurencijos tarybos posėdžių protokolais;
  7. išsiunčia Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų kopijas suinteresuotoms šalims;
  8. verčia Konkurencijos tarybos dokumentus iš/į anglų kalbą;
  9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir raštus;
  10. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis;
  11. pagal poreikį registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus;
  12. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.