Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje, teisinio darbo patirtį bei atstovavimo teismuose nagrinėjant tarnybinius ir darbo ginčus patirtį, darbo patirtį konkurencijos politikos įgyvendinime, darbo patirtį personalo valdymo srityje bei darbo patirtį rengiant viešojo administravimo institucijos strateginius planus bei ES struktūrinės paramos projektų rengimo srityje;
  3. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą bei kitus darbo ir tarnybos santykius reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, kitus viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus; Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, civilinių ir administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, strateginį planavimą reglamentuojančius teisės aktus, Darbuotojų saugą ir sveikatą, reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
  4. sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, numatyti prioritetus;
  5. sugebėti sklandžiai, motyvuotai, argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
  7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. vadovauja skyriui, organizuoja darbą, paskirsto užduotis darbuotojams, kontroliuoja jų darbą;
  2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų skyriaus darbuotojų, atsako už skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  3. rengia Skyriaus veiklos planus, koordinuoja jų įgyvendinimą ir atsiskaito nustatyta tvarka;
  4. rengia, peržiūri ir vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  5. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo politikos įgyvendinimą ir kitų su personalo administravimu susijusių klausimų sprendimą;
  6. organizuoja darbo ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, tinkamą ir teisėtą dokumentų, susijusių su personalo valdymu, įforminimą;
  7. pagal kompetenciją kartu su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
  8. padeda Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko sudaromų komisijų, susijusių su Skyriaus kompetencija, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  9. užtikrina skyriaus dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
  10. užtikrina asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijų atlikimą;
  11. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimo organizavimą;
  12. pagal kompetenciją padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  13. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  14. padeda formuoti ir įgyvendinti viešųjų pirkimų vykdymo politiką Konkurencijos taryboje;
  15. rengia ir dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančių Konkurencijos tarybos teisės aktų projektus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;
  16. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektų parengimą, peržiūri juos;
  17. konsultuoja Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
  18. organizuoja Konkurencijos tarybos viešųjų pirkimų skelbimų, dokumentų, viešųjų pirkimų ataskaitų parengimą ir pateikimą;
  19. prižiūri, kad Konkurencijos tarybos interneto svetainėje būtų pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos atliekamus viešuosius pirkimus;
  20. organizuoja, rengia, derina ir vertina Konkurencijos tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir pretenzijų dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo projektus, teikia dėl jų išvadas;
  21. užtikrina Konkurencijos tarybos tvarkomųjų ir bylų nagrinėjimo posėdžių organizavimą ir prireikus jų aptarnavimą;
  22. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų (tame tarpe ir slaptų) valdymą Konkurencijos taryboje teisės aktų nustatyta tvarka;
  23. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, administravimu ir kontrole, įgyvendinimą;
  24. užtikrina Konkurencijos tarybos archyvo darbą, Konkurencijos tarybos dokumentacijos plano parengimą ir jo derinimą su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, organizuoja ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
  25. užtikrina Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konsultavimą dokumentų valdymo klausimais;
  26. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja Konkurencijos tarybos veiklos strateginio plano parengimą;
  27. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui įgyvendinti Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas;
  28. koordinuoja Konkurencijos tarybos valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto administravimą;
  29. koordinuoja, kaip Konkurencijos taryboje taikomos saugos ir sveikatos prevencinės priemonės ir kaip laikomasi šios srities teisės aktų reikalavimų;
  30. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja iš ES lėšomis finansuojamų projektų rengime ir administravime;
  31. koordinuoja Konkurencijos tarybos informacinių technologijų veikimą, plėtrą ir saugą;
  32. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų skyriaus valstybės tarnautojams ir/ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
  33. atsako už skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  34. pagal kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  35. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.