Pareigybės aprašymas

1.    turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.    turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinio darbo patirtį;
3.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
4.    būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, kurių priežiūra patenka į Konkurencijos tarybos kompetencijos sritį, ir kurie taikomi Konkurencijos tarybos veiklai atliekant įstatymų priežiūrą reikalavimus;
5.    būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje administracinių bylų teiseną, civilinį procesą reglamentuojančias teisės normas;
6.    būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės bei Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
7.    būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;
8.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
9.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
10.    gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
11.    būti susipažinusiam su vidaus administravimo, darbo organizavimo principais, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus;
12.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
13.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus 
14.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis. 
15.    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

1.    Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos ar Skyriaus vedėjo, pavestose Skyriaus veiklos srityse bei užduotyse priima sprendimus ir atsako už darbų atlikimo kokybę, jų įvykdymą nustatyta tvarka ir terminais;
2.    atsako už Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimą į valstybės biudžetą;
3.    Skyriaus vedėjui nesant ar dėl kitų priežasčių, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
4.    teikia pasiūlymų Skyriaus vedėjui dėl priemonių, kurios padėtų užtikrinti kuo efektyvesnį Skyriaus uždavinių vykdymą, dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo
5.    pagal Skyriaus kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;
6.    rengia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;
7.    atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
8.    atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
9.    atlieka pagal Skyriaus kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir rengia išvadas;
10.    pagal skyriaus kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
11.    rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;
12.    atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;
13.    teikia pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymus ir konsultacijas teisės klausimais Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos administracijai;
14.    rengia pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymus dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais;
15.    rengia pasiūlymus dėl valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių, su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo ar rengimo;
16.    nagrinėja pagal Skyriaus kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;
17.    Skyriaus vedėjo pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;
18.    rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;
19.    Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pagal skyriaus kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;
20.    rengia pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymus ir pastabas dėl Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano;
21.    rengia Skyriaus metinės veiklos ataskaitą;
22.    tikrina ir pasirašo raštus ar kitus dokumentus, kuriais Skyriaus vedėjo pavaduotojas priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ar Skyriaus vedėjo pavestais klausimais; ir Skyriaus parengtus raštus ar kitus dokumentus, kuriuos pasirašyti pavedė Konkurencijos taryba, Konkurencijos tarybos pirmininkas ar Skyriaus vedėjas;
23.    tikrina ir vizuoja su Skyriaus kompetencijos sritimi susijusius raštus ir kitus dokumentus, kuriuos rengiant dalyvavo ar kuriuos parengė Skyriaus darbuotojai, bei Konkurencijos tarybos pirmininkui teikiamus pasirašyti Konkurencijos tarybos nutarimus, kai už šių darbų tinkamą atlikimą atsako Skyriaus vedėjo pavaduotojas;
24.    prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;
25.    prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
26.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.