• Valstybės pagalba 10
  • Koks yra Konkurencijos tarybos vaidmuo?

   Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, klausimais. Ji atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą bei tvarko nereikšmingos pagalbos registrą.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Koks yra Europos Komisijos vaidmuo?

   Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis nuolat prižiūri tose valstybėse taikomas valstybės pagalbos schemas. Ji gali pareikalauti panaikinti nesuderinamas su bendrąja rinka programas arba jas pakeisti. Jai pripažinus, kad suteikta valstybės pagalba yra nesuderinama su bendrąja rinka, ši pagalba turi būti grąžinta (su palūkanomis).

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kas yra neteisėta valstybės pagalba?

   Neteisėta valstybės pagalba – tai pagalba kurią valstybės narės teikia nesuderinus su Europos Komisija (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108(3) str.) ir kuriai netaikomi pranešimo išimtį numatantys Europos Sąjungos teisės aktai.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kada valstybės pagalba laikoma suteikta?

   Valstybės pagalba laikoma suteikta, kai pagalbos gavėjui pagal taikomą nacionalinį teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą, nepriklausomai nuo jos išmokėjimo datos.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kaip gauti pažymą apie mano įmonei suteiktą de minimis pagalbą?

   Prašymas pateikti pažymą dėl įmonei suteiktos de minimis pagalbos rašomas laisva forma ant įmonės firminio blanko, nurodant įmonės (ar kelių ūkio subjektų, jeigu įmonė susijusi su keliais ūkio subjektais De minimis reglamentų prasme) rekvizitus bei elektroninį paštą, kuriuo norima gauti šią pažymą. Įmonės vadovo pasirašytas ir antspauduotas prašymas nuskenuojamas ir siunčiamas elektroniniu paštu registras@kt.gov.lt arba prašymo originalas siunčiamas paštu adresu Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Ar reikia informuoti Europos Komisiją apie numatomą teikti valstybės pagalbą, kai pagalba teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis (OL 2014 L 187, p.1)?

   Teikiant valstybės pagalbą, kuriai taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatos, pagalbos teikėjas per 20 darbo dienų nuo pagalbos priemonės įsigaliojimo turi užpildyti informacijos santrauką (kuri pateikiama Bendrojo bendrosios išimties reglamento II priede) ir ją per Konkurencijos tarybą pateikti Europos Komisijai.

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Ar EUREKA programos projektams yra taikomos valstybės pagalbos taisyklės?

   EUREKA programos projektams yra taikomos valstybės pagalbos taisyklės.

   Atnaujinta: 2015 11 27

  • Kaip turi būti apskaičiuojamas suteiktos pagalbos dydis, kai pagalba išmokama dalimis?

   Jeigu pagalba išmokama dalimis, jos vertė yra diskontuojama suteikimo metu. Palūkanų norma naudojama diskontuojant ir skaičiuojant bendrąjį subsidijos ekvivalentą, yra pagalbos metu galiojusi orientacinė palūkanų norma. Orientacinė palūkanų norma skelbiama Europos Komisijos puslapyje adresu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

   Atnaujinta: 2015 11 24

  • Kokia data turi būti laikoma de minimis pagalbos suteikimo data?

   De minimis pagalba laikoma suteikta tuo metu, kai pagalbos gavėjas pagal nacionalinį teisinį režimą įgyja juridinę teisę gauti tokią pagalbą (pavyzdžiui, pasirašoma finansavimo sutartis, priimamas atsakingos institucijos sprendimas konkrečiam ūkio subjektui skirti konkretaus dydžio de minimis pagalbą ir t. t.).

   Atnaujinta: 2016 12 20

  • Kas yra vienas ūkio subjektas de minimis reglamento prasme?

   Pagal naujuosius De minimis reglamentus vienu ūkio subjektu (viena įmone) pripažįstami juridiniai ar fiziniai asmenys atitinkantys bent vieną iš De minimis reglamentų 2(2) straipsniuose nustatytų kriterijų.

   Atnaujinta: 2015 11 24