Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Skelbimo Nr.: 38922

Skelbimo data: 2018-07-25

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1V-51
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2018 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1V-175
redakcija)

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.    PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.    Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.    Pareigybės lygis – A.
3.    Pareigybės kategorija – 13.

II.    PASKIRTIS

4.    Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų vertinimui pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus, su tuo susijusiems asmenų skundams ir prašymams nagrinėti, valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės pagalbos taisyklės (toliau – valstybės pagalba) klausimų koordinavimui ir kitoms Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti. 

III.    VEIKLOS SRITIS

5.    Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų vertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus, su tuo susijusių asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas bei valstybės pagalba.

IV.    SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2.    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
6.3.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
6.4.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
6.5.    išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
6.6.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.7.     mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
6.8.    žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;
6.9.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
6.10.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

V.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.    Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
7.2.    Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;
7.3.    pagal Skyriaus kompetenciją atlieka bendrus rinkų tyrimus;
7.4.    nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus; 
7.5.    rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
7.6.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus; 
7.7.    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
7.8.    dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
7.9.  atlieka savivaldybių prašymų, pateiktų pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, vertinimą; konsultuoja savivaldybes tokių prašymų teikimo klausimais.
7.10.    atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Skyriaus kompetencijos ribose, ekspertizę;
7.11.    atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;
7.12.    konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais; 
7.13.    atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
7.14.    tvarko suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;
7.15.    rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
7.16.    Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
7.17.    teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Komisija);
7.18.    gaunamos saugiu elektroniniu paštu informacijos valstybės pagalbos klausimais atžvilgiu atlieka įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, nustatytas teisės aktuose;
7.19.    pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
7.20.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
7.21.    pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
7.22.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus, ją derina su kompetentingomis institucijomis;
7.23.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
7.24.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
7.25.    rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
7.26.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
7.27.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
7.28.    Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
7.29.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2126557, Agne.Sauliene@kt.gov.lt,

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos el. būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt (pateikimas prašymas leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas, užpildyta Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija).

Dėmesio, teisininkai! Konkurencijos taryba kviečia prisijunti prie Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus komandos.

Konkurencijos taryba yra valstybės institucija, kurios misija – saugoti veiksmingą konkurenciją dėl vartotojų gerovės. Prižiūrime, kaip ūkio subjektai ir viešojo administravimo subjektai laikosi konkurencijos taisyklių. Siekiame, kad mūsų veikla atneštų visuomenei kuo daugiau naudos, todėl skaičiuojame, kokią grąžą atneša vienas į Konkurencijos tarybą investuotas euras. 2017 m. į Konkurencijos tarybos veiklą investuotas euras atnešė 10 eurų naudos. Pagal tarptautinį reitingą Konkurencijos taryba patenka tarp profesionaliausių konkurencijos priežiūros institucijų pasaulyje.

Kokios bus Jūsų pareigos?

 • atstovausite Konkurencijos tarybai teismuose ir rengsite procesinius dokumentus
 • teiksite teisines konsultacijas tyrėjams atliekant įstatymų pažeidimų tyrimus
 • rengsite nutarimų ir kitų teisės aktų projektus
 • bendradarbiausite su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis Konkurencijos tarybos veiklos klausimais

Kokių savybių tam prireiks?

 • analitinių gebėjimų ir kritinio mąstymo
 • gebėjimo aiškiai ir koncentruotai argumentuoti raštu ir žodžiu
 • gerų viešo kalbėjimo gebėjimų
 • gebėjimo aiškiai suformuluoti ir apginti savo poziciją
 • noro nuolat mokytis ir tobulėti

Mes tikimės, kad Jūs:

 • diplomuotas teisės bakalauro ir magistro absolventas
 • jau turite įgijusi (-ęs) bent vienerius metus atstovavimo teismuose patirties
 • sklandžiai kalbate ir rašote angliškai (B2 lygis)
 • Microsoft Office programos Jums nesukelia iššūkių

Privalumu laikytume, jei Jūs:

 • turite darbo patirties konkurencijos teisės srityje
 • universitete išklausėte konkurencijos teisės kursą

Mes siūlome:

 • asmeninės karjeros bei profesinio tobulėjimo galimybes
 • galimybę dalyvauti mokymuose, konferencijose, darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje
 • darbą dinamiškame, draugiškame ir profesionaliame kolektyve

Su pareigybės aprašymu galite susipažinti čia.

Pretendentų prašome pateikti savo gyvenimo aprašymą pagal Europass CV reikalavimus el. paštu agne.sauliene@kt.gov.lt. Konfidencialumą garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Išsamesnę informaciją rasite www.kt.gov.lt

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2018 07 02