Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Visose su darbo santykiais susijusiose srityse Konkurencijos taryba siekia užtikrinti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

Skelbimo Nr.: 48654

Skelbimo data: 2021-09-28

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Susijungimų priežiūros grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 10,40

Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖ

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė;

4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymosi priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. konkurencijos teisė;

6.2. rinkų stebėsena ir analizė, rinkų tyrimų atlikimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

16. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

17. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

18. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

19. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

20. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

23. Teikia siūlymus pradėti tyrimus dėl koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 str. 1 d. 6 p., atlieka tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus, rengia siūlymus dėl tyrimų eigos, tyrimų išvadas ir kitus su tyrimais susijusius dokumentus bei kartu su pasiūlymais teikia juos Konkurencijos tarybai.

24. Nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai.

25. Pagal padalinio kompetenciją atlieka rinkų stebėseną ir analizę, rinkų tyrimus.

26. Padalinio kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų.

27. Padalinio vadovo pavedimu atstovauja padaliniui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose.

28. Padalinio vadovui pavedus pagal padalinio kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant teisės aktų projektus padalinio kompetencijai priskirtose veiklos srityse.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

29.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

29.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

29.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

29.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

30.1. kalba - anglų;

30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

31.2. organizuotumas - 3 lygis;

31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

31.5. komunikacija - 3 lygis.

32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

32.1. informacijos valdymas - 3 lygis;

32.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

33. Profesinė kompetencija:

33.1. KONKURENCIJOS TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMO IŠMANYMAS KONCENTRACIJŲ SRITYSE - 3 lygis.


Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė

Telefonas: +37052196820

El.paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2021-10-12. Konkursų / atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Skelbimo Nr.: 48652

Skelbimo data: 2021-09-28

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Susijungimų priežiūros grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 10,40

Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖ

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė;

4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymosi priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. konkurencijos teisė;

6.2. rinkų stebėsena ir analizė, rinkų tyrimų atlikimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

16. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

17. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

18. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

19. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

20. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

23. Teikia siūlymus pradėti tyrimus dėl koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 str. 1 d. 6 p., atlieka tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus, rengia siūlymus dėl tyrimų eigos, tyrimų išvadas ir kitus su tyrimais susijusius dokumentus bei kartu su pasiūlymais teikia juos Konkurencijos tarybai.

24. Nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai.

25. Pagal padalinio kompetenciją atlieka rinkų stebėseną ir analizę, rinkų tyrimus.

26. Padalinio kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų.

27. Padalinio vadovo pavedimu atstovauja padaliniui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose.

28. Padalinio vadovui pavedus pagal padalinio kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant teisės aktų projektus padalinio kompetencijai priskirtose veiklos srityse.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

29.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

29.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

29.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

29.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

30.1. kalba - anglų;

30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

31.2. organizuotumas - 3 lygis;

31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

31.5. komunikacija - 3 lygis.

32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

32.1. informacijos valdymas - 3 lygis;

32.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

33. Profesinė kompetencija:

33.1. KONKURENCIJOS TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMO IŠMANYMAS KONCENTRACIJŲ SRITYSE - 3 lygis.


Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė

Telefonas: +37052196820

El.paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

_________

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2021-10-12. Konkursų / atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Skelbimo data: 2021-09-23

 

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Pareigos: Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareiginės algos koeficientas: 10,40

 

Pareigybės aprašymas:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO GRUPĖ

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. konkurenciją ribojančius susitarimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. konkurencijos teisė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

16. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

17. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

18. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

20. Nagrinėja asmenų pareiškimus ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų, atlieka šiuos tyrimus, pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus, rengia tyrimų išvadas bei su pasiūlymais perduoda jas nagrinėti.

21. Esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo.

22. Pagal padalinio kompetenciją atlieka prekių rinkų stebėseną ir analizę, bendrus rinkų tyrimus..

23. Dalyvauja ir/ar vadovauja tyrimų darbo grupėms.

24. Nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos; esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo.

25. Pagal padalinio kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas padalinio kompetencijai priskirtose veiklos srityse.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

26.3. darbo patirtis srityje – 1 metai;

27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

27.1. kalba - anglų;

27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

28.2. organizuotumas - 3 lygis;

28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

28.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

28.5. komunikacija - 3 lygis.

29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1. informacijos valdymas - 3 lygis;

29.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

30. Profesinė kompetencija:

30.1. KONKURENCIJOS TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMO IŠMANYMAS KONKURENCIJĄ RIBOJANČIŲ SUSITARIMŲ SRITYJE - 3 lygis.


 

Informacija apie įstaigą:

 

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

 

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

 

Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė

 

Telefonas: +37052717561; +37067286093

 

El.paštas: migle.gyliene@vtd.lt

 

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 
Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2021-10-07. Konkursų / atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.  

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Motyvuoti ir įsitraukę darbuotojai – kiekvienos organizacijos stiprybė. Konkurencijos taryba nebe pirmus metus pasitelkia nepriklausomus ekspertus, kad šie nustatytų, kaip institucijos darbuotojai vertina organizacijos vidinį klimatą, kas padeda jiems įsitraukti į veiklą, skatina dirbti geriau ir pasiekti daugiau. Apklausos rezultatai patvirtina – #KTdirbtiGera.

 

Konkurencijos taryba siekia suburti ir išlaikyti kompetentingus ir motyvuotus darbuotojus, kuriuos vienytų institucijos vertybės: profesionalumas, bendradarbiavimas, vertės kūrimas. Dauguma Konkurencijos tarybos darbuotojų yra teisininkai ir ekonomistai, studijavę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, stažavęsi kitų šalių institucijose ir įgyvendinę įvairių tarptautinių projektų, kuriuose dalijosi sukaupta patirtimi.

Atnaujinta: 2021 02 18