Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 1996 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR.85 „BEDARBIŲ IR DARBUOTOJŲ, ĮSPĖTŲ APIE DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMĄ, PROFESINIO MOKYMO IR FINANSAVIMO IŠ UŽIMTUMO FONDO TVARKA“ 7, 14.1 IR 15.5 PUNKTŲ SUDERINIMO SU KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO NUOSTATOMIS

  • 1999 12 23
  • Nutarimo Nr.: 33
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (Toliau Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, Š.Pajarsko, sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, R.Norvaišaitei, D.Stadalnikienei,
dalyvaujant UAB „Naujoji sistema“ direktorei O.Rimkienei, juristui R.Šiugždai a/k 37407290759,
dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir lygių galimybių skyriaus vyr. specialistei L Vasiliūnienei,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos darbo rinkos mokymo tarnybos gen. direktoriaus pavaduotojai B.Gintarienei, Mokymo skyriaus vedėjui A.Morkūnui, viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1996 m. liepos 10 d, įsakymo Nr.85 „Bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie darbo sutarties nutraukimą, profesinio mokymo ir finansavimo iš užimtumo fondo tvarka“ 7, 14.1 ir 15.5 punktų suderinimo su Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) (toliau Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio nuostatomis.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo atliktas pagal įmonės „Naujoji sistema“ mokymo centro direktorės O.Rimkienės pareiškimą. Tyrimo metu nustatyta, kad pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1996 m, liepos 10 d, įsakymą Nr.85 „Bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie darbo sutarties nutraukimą, profesinio mokymo ir finansavimo iš Užimtumo fondo tvarką“ bedarbių mokymui mokymo įstaigos parenkamos suteikiant pirmumą darbo rinkos mokymo centrams, esantiems prie Lietuvos Respublikos darbo rinkos mokymo tarnybos. Tuo sudaromos kitoms licencijuotoms mokymo įstaigoms nevienodos konkurencines sąlygas.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė I.Vasiliūnienė su tyrimo išvadomis sutiko ir paaiškino, kad tuo meta, kai buvo parengta, ši tvarka, darbo mokymo rinka buvo dar labai neišsivysčiusi, nebuvo nustatyti reikalavimai mokymo įstaigoms, todėl siekiant efektyviai naudoti valstybines lėšas ir užtikrinti mokymo centrų darbą buvo suteikta pirmenybė darbo rinkos mokymo centrams. Dabartiniu metu situacija šioje rinkoje yra pasikeitusi: patvirtinti šią sritį reglamentuojantys teisės aktai, rinkoje pradėjo veikti privačios mokymo įstaigos. Atsižvelgiant į tai, yra parengta nauja mokymo tvarka, kurioje numatoma, kad visos mokymo įstaigos tiek valstybinės, tiek ir privačios, norinčios dalyvauti bedarbių profesiniame mokyme, turės dalyvauti konkursuose. Ši naujoji tvarka šiuo metu yra derinama su suinteresuotomis šalimis.
Posėdyje dalyvavęs Mokymo tarnybos skyriaus vedėjas A.Morkūnas paaiškino, kad naujoje tvarkoje numatytus konkursus praves Ekspertų komisijos, kurios bus sudaromos remiantis trišaliu principu, į jas bus įtraukti Darbo biržos, darbdavių asociacijų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.
Posėdyje dalyvavusi UAB „Naujoji sistema“ direktorė O.Rimkienė pareiškė, kad Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba nėra bešališka institucija bedarbių mokymo procese, nes ši Tarnyba per jai pavaldžius darbo rinkos mokymo centras atlieka mokymą, taip pat dalyvauja atliekant darbo rinkos mokymo bazės ekspertizę bei atliekant ekspertizę dėl leidimo vykdyti profesinį mokymą. Todėl O.Rimkienės nuomone tarnyba gali trukdyti gauti užsakymus mokymo centrams nepriklausantiems Mokymo tarnybai. Direktorė pabrėžė, kad darbo rinkos mokymo centrai, turėdami privilegijas, neruošia specialistą, kurių neruoštų kitos mokymo įstaigos.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi pranešimą, išklausiusi suinteresuotos šalies, pareiškėjo pasisakymus bei įvertinusi byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1996 m. liepos 10 d. įsakymo Nr.85 „Bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie darbo sutarties nutraukimą, profesinio mokymo ir finansavimo iš užimtumo fondo tvarka“ 7, 14.1 ir 15.5 punktai pažeidžia Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr, VIII-1099) 4 straipsnio 2 dalį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 4 straipsnio 2 dalimi ir .19 straipsnio l dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pareikalauti, kad Socialinės apsaugos ir' darbo ministerija pakeistų „Bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie darbo sutarties nutraukimą, profesinio mokymo ir finansavimo iš užimtumo fondo tvarką“ 7, 14.1 ir 15.5 punktus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymui.
2. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie priimtus sprendimus, vykdant šį Konkurencijos tarybos nutarimą, per du mėnesius nuo šio nutarimo priėmimo datos informuoti Konkurencijos tarybą.
 
TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS