Padalinio veikla

                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų subjektų priežiūros grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

II. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo teisėkūros bei valstybės pagalbos srityse ir koordinuoti šių konkurencijos politikos sričių vykdymą;

3.3. vertinti norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų atitiktį pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus;

3.4. koordinuoti valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimus;

3.5. tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;

3.6. vertinti savivaldybių sprendimų atitiktį pagal Vietos savivaldos įstatymo 9 ir 91 straipsnius.

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo ir jų suderinamumo su Europos Sąjungos teise;

4.2. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

4.3. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

4.4. atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

4.5. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo, juos atlieka;

4.6. esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, išskyrimo (sujungimo), termino pratęsimo;

4.7. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

4.8. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;

4.9. pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį vertina savivaldybių prašymus dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos ir teikia išvadas Konkurencijos tarybai;

4.10. koordinuoja valstybės pagalbos klausimus tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;

4.11. vertina, ar tinkamai užpildyti valstybės pagalbos teikėjų paruošti pranešimai, ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;

4.12. konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;

4.13. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;

4.14. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;

4.15. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;

4.16. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos

Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

4.17. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

4.18. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

4.19. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

III. GRUPĖS TEISĖS

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

IV. GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymais  tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

10.  Grupės veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas Konkurencijos tarybos narys.

11. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

12. Grupės vadovas:

12.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

12.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

12.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

12.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

12.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

12.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________