Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos taisykles;
3.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
4.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
6.    mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

1.    tvarko Grupės bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui; 
2.    tvarko tyrimo ir kitų bylų medžiagą; 
3.    rengia ir veda elektronines bylas; 
4.    rengia bylas teismui;
5.    dalyvauja ir prižiūri suinteresuotų asmenų susipažinimo su tyrimo medžiaga institucijos  patalpose procesą;
6.    renka ir teikia statistinius duomenis apie Grupės veiklą įvairioms ataskaitoms, įskaitant teikiamas tarptautinėms organizacijoms;
7.    teikia pirminę konsultaciją telefonu, sujungia skambinančius interesantus su reikiamu specialistu;
8.    atsako į paprastus elektroninius paklausimus, naudojant atsakymo šabloną;
9.    rengia dokumentų, informuojančių ūkio subjektus apie priimtus sprendimus, bei jų priedų (dėl tyrimo pradėjimo, termino pratęsimo ir kt. panašaus pobūdžio dokumentų, rengiamų naudojant šablonus) projektus;
10.    išsiunčia raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
11.    tyrimą atlikusiam Grupės specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia su tyrimu susijusių dokumentų išrašus;
12.    administruoja paklausimų išsiuntimo ir atsakymų gavimo reikalus: išsiunčia paklausimus; nesant patvirtinimo apie gautą paklausimą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas gavo paklausimą; seka gautus atsakymus; primena apie nustatyto terminą atsakymui pateikti; prašo pateikti pasirašytas, elektronines, popierines raštų versijas; susistemina šią informaciją.
13.    kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų pateikiami tinkami išrašai, be komercinių paslapčių, paaiškina ūkio subjektams kaip turi būti pateikiami išrašai;
14.    formatuoja didelės apimties dokumentus (sudaro turinį, suveda duomenis ir pan.);
15.    rašo susitikimų protokolus;
16.    renka tyrimams ir kitų klausimų nagrinėjimui reikiamą informaciją internete ir duomenų bazėse, įskaitant ūkio subjektų rekvizitų, kontaktų suradimą;
17.    ruošia (formatuoja) prezentacijas (skaidres) pranešimams;
18.    tvarko su Grupės funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus ir pan.);
19.    pildo Grupės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 
20.    Grupės vadovui pavedus, pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
21.    dalyvauja rengiant Grupės bendrą metinę ataskaitą; 
22.    pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
23.    darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.