Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V- 103       redakcija)

 

NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO GRUPĖS

VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės (toliau − Grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui bei atlikti kitas jam pavestas užduotis, atlikti jam pavestas funkcijas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio bei Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimo bei mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo laikymosi priežiūra.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo patirtį nesąžiningos konkurencijos veiksmų ar mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo laikymosi priežiūros srityje ir vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;

4.5. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei įmonių veiklą;

4.6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.8. sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Grupės veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;

4.9. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.10. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.11. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, vadovauja Grupės darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas Grupei priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio bei Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų laikymosi priežiūrą;

5.2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų Grupės valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

5.3. atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4. tikrina ir vizuoja Grupės ir, prireikus, kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;

5.5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.6. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios užtikrintų kuo efektyvesnę Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio ir Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų priežiūrą, teikimą Konkurencijos tarybai;

5.7. užtikrina Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio ir Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūros ir įgyvendinimo vykdymą;

5.8. užtikrina, jog esant pagrindui Konkurencijos tarybai būtų pateikti pasiūlymai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;

5.9. užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.10. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;

5.11. pagal Grupės kompetenciją užtikrina Grupės darbuotojų dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

5.12. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.13. pagal Grupės kompetenciją užtikrina dalyvavimą atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

5.14. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės priskirtose veiklos srityse;

5.15. užtikrina informacijos pagal Grupės kompetenciją teikimą ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.16. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.17. atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;

5.18. konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją, asmenis teisiniais klausimais, Grupės kompetencijai priskirtoje srityje;

5.19. užtikrina Grupės metinės ataskaitos parengimą;

5.20. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.