Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Komunikacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Komunikacijos skyriaus (toliau − skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai objektyviai ir operatyviai informuoti spaudą ir visuomenę apie Konkurencijos tarybos veiklą ir jos priimamus nutarimus bei įvairiais būdais siekti, kad Konkurencijos tarybos veikla būtų vieša ir atvira visuomenei, prisidėti kuriant vidinės komunikacijos strategiją ir jos įgyvendinimą, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – viešieji, tarptautiniai ryšiai ir vidinė komunikacija.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti humanitarinių arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą, ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4.5. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.10. gerai išmanyti tarnybinį protokolą; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, vadovauja skyriaus darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų;

5.2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

5.3. atsako už skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.5. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų rengimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, teikimą Konkurencijos tarybai;

5.6. dalyvauja kuriant Konkurencijos tarybos ryšių su visuomene strategiją ir ją įgyvendina, palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų spaudos tarnybomis ir teikia joms reikalingą informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą;

5.7. organizuoja informacijos apie Konkurencijos tarybos veiklą surinkimą iš kitų institucijos struktūrinių padalinių, jos apibendrinimą ir pateikimą žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie turi teisę ją gauti;

5.8. Konkurencijos tarybos vadovybės pavedimu ir siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su Seimu, dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos veiklos pristatymus Seime. Prireikus teikia informaciją spaudai, dalyvauja Seimo komitetų, frakcijų posėdžiuose, kai juose svarstomi su Konkurencijos tarybos veikla susiję klausimai;

5.9. koordinuoja informacijos pateikimą Konkurencijos tarybos interneto svetainėje, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo ir informacijos atnaujinimo;

5.10. dalyvauja organizuojant žiniasklaidos monitoringo informacijos pateikimą Konkurencijos tarybos darbuotojams;

5.11. dalyvauja kuriant Konkurencijos tarybos informacinius leidinius apie institucijos veiklą; kartu su kitais padaliniais rengia informaciją šiems leidiniams;

5.12. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) rengia Konkurencijos tarybos vadovų viešųjų kalbų, straipsnių, pranešimų projektus;

5.13. užtikrina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei Visuomenės informavimo įstatymo įgyvendinimą, teikia informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai informacija neteikiama pagal teisės aktus;

5.14. dalyvauja organizuojant visuomenei skirtus viešuosius renginius, institucijos veiklos pristatymus;

5.15. dalyvauja organizuojant televizijos, radijo laidų apie Konkurencijos tarybos veiklą kūrimą ir kitus Konkurencijos tarybos veiklos pristatymo visuomenei darbus;

5.16. Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo institucijos viduje ir dėl bendradarbiavimo tarp Konkurencijos tarybos ir įvairių visuomenės grupių gerinimo;

5.17. kuria vidinės komunikacijos strategiją ir ją įgyvendina, organizuoja vidinius mokymus bei renginius;

5.18. organizuoja ir (ar) rengia Konkurencijos tarybos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimus su Seimo nariais, ekspertais, žiniasklaidos atstovais, kitais visuomenės atstovais; organizuoja medžiagos šiems susitikimams parengimą;

5.19. pagal kompetenciją inicijuoja visuomenės nuomonių tyrimus, analizuoja gautą informaciją ir pateikia apibendrinimą bei siūlymus;

5.20. rengia Konkurencijos tarybos vidaus teisės aktų, reguliuojančių informacijos gavimą, naudojimą ir skleidimą, projektus;

5.21. inicijuoja Konkurencijos tarybos darbuotojų mokymus, susijusius su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu, konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus ryšių su visuomene klausimais;

5.22. plėtoja Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei kitais bendradarbiavimo klausimais;

5.23. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.