Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Konkurencijos tarybos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis – padėti įgyvendinti Konkurencijos tarybos uždavinius konkurencijos teisės ir politikos taikymo, formavimo ir įgyvendinimo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Konkurencijos tarybos vyriausiasis patarėjas vykdo veiklą specialioje – konkurencijos teisės ir politikos – veiklos srityje

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.                     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2.                     turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį konkurencijos teisės srityje;

4.3.                     gerai išmanyti Konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4.                     gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, kurių priežiūra priskirta Konkurencijos tarybos kompetencijai;

4.5.                     gerai išmanyti viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.6.                     būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, institucijų struktūrą, jų veiklą;

4.7.                     gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką;

4.8.                     gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.9.                     gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;

4.10.                   gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.11.                   gebėti planuoti ir organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, numatyti jo prioritetus;

4.12.                   mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.13.                   mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    atlieka Konkurencijos taryboje vykdomų sudėtingų tyrimų taikant Konkurencijos įstatymą bei SESV 101 ar 102 straipsnius išvadų analizę ir teikia pasiūlymus ar pastabas dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo;

5.2.    atlieka kitų Konkurencijos taryboje nagrinėjamų sudėtingo pobūdžio klausimų, susijusių su Konkurencijos tarybos veikla, analizę, teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų; nagrinėja sudėtingo pobūdžio norminius teisės aktus ir jų projektus, kiek tai susiję su Konkurencijos tarybos kompetencija, rengia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų. Prireikus rengia teisės aktų projektus;

5.3.    nagrinėja Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinių organizacijų konkurencijos teisės ir politikos srities norminius teisės aktus ir kitus dokumentus, Lietuvos Respublikos ir ES institucijų ir teismų praktiką konkurencijos teisės srityje, pagrindines konkurencijos teisės ir politikos plėtros tendencijas, jų įtaką Konkurencijos tarybos veiklai;

5.4.    teikia pasiūlymus dėl konkurencijos teisės plėtojimo ir įgyvendinimo priemonių, su tuo susijusių norminių teisės aktų, jų projektų ir kitų dokumentų rengimo ir tobulinimo, Konkurencijos tarybos veiklos krypčių ir veiksmų;

5.5.    rengia mokymus, kurių metu pristato Konkurencijos tarybos darbuotojams Lietuvos Respublikos ir ES konkurencijos teisės aktų naujienas, Lietuvos Respublikos ir ES institucijų ir teismų naujausią konkurencijos teisės taikymo praktiką;

5.6.    dalyvauja ir (ar) atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos, ES, tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje;

5.7.    pagal kompetenciją konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ar joms vadovauja, taip pat kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimą atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais konkurencijos teisės ir kitais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;

5.8.    padeda užtikrinti vieningą Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus;

5.9.    prireikus padeda rengti su įstatymų taikymu susijusius Konkurencijos tarybos nutarimus, su Konkurencijos tarybos veikla susijusius procesinius dokumentus, atstovauti Konkurencijos tarybai teismuose nagrinėjant su Konkurencijos tarybos veikla susijusias bylas, atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;

5.10.  nagrinėja Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio pagrindu pateiktus skundus ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus dėl jų;

5.11.  pagal kompetenciją prisideda prie Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano rengimo;

5.12.  pagal kompetenciją prisideda prie metinės Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitos rengimo;

5.13.  pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.