Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS

VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Ekonominės analizės grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Ekonominės analizės grupės (toliau – Grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui bei atlikti kitas jam pavestas funkcijas, teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui (tarybos nariams) bei Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais vykdant valstybinę konkurencijos politiką.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – ekonominė analizė, industrinė organizacija.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų ekonominio darbo patirtį konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje ir ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. išmanyti Industrinės organizacijos principus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

4.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.8. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

4.9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;

4.10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Grupės veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus bei terminus;

4.11. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;

4.13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.

4.14. gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, reglamentuojančius Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis;

4.15. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    organizuoja, vadovauja Grupės darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas Grupei priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų,

5.2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų Grupės valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

5.3. atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4. tikrina ir vizuoja Grupės ir, prireikus, kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;

5.5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.6. esant poreikiui užtikrina pasiūlymų ir konsultacijų ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams teikimą atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir ES konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais.

5.7. pagal poreikį užtikrina pasiūlymų ir konsultacijų Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padaliniams kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, teikimą;

5.8. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę;

5.9. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją užtikrina dalyvavimą šių koncentracijų nagrinėjime;

5.10. užtikrina dalyvavimą teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;

5.11. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį užtikrina dalyvavimą to tyrimo atlikime;

5.12. esant poreikiui, Grupės kompetencijos ribose užtikrina dalyvavimą Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;

5.13. esant poreikiui, užtikrina dalyvavimą atliekant rinkų tyrimus;

5.14. jeigu Grupės kompetencijos ribose nedalyvavo tyrimo atlikime, užtikrina išvadų teikimą ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo;

5.15. pagal poreikį organizuoja norminių teisės aktų ir jų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, ekspertizę ekonominiu aspektu, atlikimą;

5.16. organizuoja Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius;

5.17.    užtikrina ūkio subjektų finansinės padėties ekonominio vertinimo pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą (pagal Konkurencijos įstatymo 37 str. 2 d.), atlikimą;

5.18. užtikrina baudų skaičiavimo skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo metodikai;

5.19. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais;

5.20. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

5.22. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene;

5.23. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;

5.24. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;

5.25. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose;

5.26. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;

5.27.  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.