Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Ekonominės analizės grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Ekonominės analizės grupės (toliau – Grupė) patarėjo  pareigybė reikalinga teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybos nariams bei Konkurencijos tarybos administracijos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo srityje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – ekonominė analizė, industrinė organizacija.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2.    turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;

4.3.    išmanyti industrinės organizacijos principus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;

4.4.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.5.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.6.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

4.7.    gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, reglamentuojančius Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis;

4.8.    gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;

4.9.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;

4.10.  sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.11.  būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis, jų atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.12.  sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;

4.13.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teise.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    Grupės vadovo pavedimu esant poreikiui teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir ES konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais.

5.2. Grupės vadovui pavedus teikia pasiūlymus ir konsultacijas Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padaliniams kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;

5.3. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja šių koncentracijų nagrinėjime;

5.4. teikia išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;

5.5. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja to tyrimo atlikime;

5.6. esant poreikiui, Grupės kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;

5.7.    vertina siūlomas baudas Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnio pažeidimų ir procedūrinių pažeidimų tyrimuose ekonominiu aspektu;

5.8.    atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

5.9.    Grupės vadovo pavedimu nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;

5.10.  nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.11.  pagal Grupės kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;

5.12.  Grupės vadovui pavedus padeda Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atlikti tyrimus, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose, kitų Grupės kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;

5.13.  Grupės vadovui pavedus atlieka vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų ekonominę analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;

5.14.  ekonominiu aspektu konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais darbuotojais su Grupės funkcijomis susijusiais klausimais;

5.15.  atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir teikia pasiūlymus konkurencijos tarybai;

5.16.  teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.17.  rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;

5.18.  pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.19.  Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.20.  Grupės pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;

5.21.  Grupės kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;

5.22.  Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

5.23.  nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;

5.24.  rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

5.25.  rengia Grupės metinę veiklos ataskaitą;

5.26.  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.