Pareigybės aprašymas

 

 

PATVIRTINTA

 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Administracijos direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Administracijos direktoriaus pareigybė reikalinga padėti Konkurencijos tarybos pirmininkui organizuoti Konkurencijos tarybos administracijos veiklą, užtikrinant strateginių veiklos planų parengimo  ir įgyvendinimo organizavimą bei koordinavimą, taip pat tinkamą turimų žmogiškųjų, materialinių, finansinių bei informacinių išteklių valdymą, vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas vidaus administravimo ir finansų valdymo funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –strateginis planavimas, personalo valdymas, finansų valdymas, struktūros administravimas, informacinių sistemų ir komunikacinių sistemų priežiūra, turto valdymas ir priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.                     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų finansinių ir materialinių išteklių valdymo, ūkinės veiklos organizavimo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Konkurencijos tarybos veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, finansų sistemos reguliavimą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, turto valdymą ir disponavimą;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą, gebėti spręsti administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    organizuoja ir koordinuoja strateginių veiklos planų rengimą ir jų vykdymą;

5.2. atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl Konkurencijos tarybos struktūros, žmogiškųjų išteklių poreikio, efektyvaus panaudojimo, veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti;

5.3. koordinuoja Konkurencijos tarybos finansų valdymą ir apskaitą, vykdo iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų poreikio analizę ir dalyvauja rengiant lėšų išlaidų projektus bei išlaidų sąmatas;

5.4. koordinuoja konkurencijos tarybos informacinių išteklių valdymą ir elektroninės informacijos saugos užtikrinimą;

5.5. koordinuoja personalo valdymą ir planavimą, organizuoja Konkurencijos tarybos nuostatų, administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų rengimą;

5.6. pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja  investicinių bei organizacinio vystymo projektų rengimą ir jų vykdymą

5.7. koordinuoja Konkurencijos tarybos atliekamus viešuosius pirkimus;

5.8. užtikrina Konkurencijos tarybos materialinės ir techninės bazės funkcionavimą, darbuotojų tinkamas darbo sąlygas bei aprūpinimą būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais;

5.9. kontroliuoja Konkurencijos tarybos inventoriaus apskaitą ir užtikrina tinkamą Konkurencijos tarybos patalpų eksploataciją;

5.10. pagal kompetenciją koordinuoja Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis;

5.11. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Konkurencijos tarybai klausimus, susijusius su strateginiais Konkurencijos tarybos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas;

5.12. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.