Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.    Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo, atliekančio vyriausiojo buhalterio funkcijas, pareigybės paskirtis – užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą, atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, vykdant išankstinę finansų kontrolę, teisingą mokesčių, socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų apskaičiavimą ir deklaravimą laiku, tinkamą apskaitos, tvarkymo kontrolę, teisingą ir savalaikį lėšų išmokėjimą ir atsiskaitymų vykdymo kontrolę, kontroliuoti, kad materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų naudojami racionaliai, taupiai ir pagal paskirtį.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.    Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas ir apskaita.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;

4.3. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų išlaidų planavimą ir finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, dokumentų tvarkymo bei dokumentų rengimo taisykles;

4.4. mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau - VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau - FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS), darbo užmokesčio apskaitos programa Stekas-Alga bei pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.5. sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, numatyti prioritetus;

4.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pasirašo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir subjekto į VSAKIS pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;

5.2. teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui ar jo pavedimu kitam asmeniui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, vidaus kontrolės sistemos tobulinimo, sąskaitų plano, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą, investicijų projektus, rengia biudžeto išlaidų sąmatos projektus bei derina juos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija);

5.4. rengia programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas VBAM sistemoje – įtraukia į sistemą patvirtintų sąmatų ir jų pakeitimų duomenis pagal programas, funkcines, ekonomines klasifikacijas;

5.5. organizuoja Konkurencijos tarybos apskaitos politikos reikalavimų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą valstybės biudžeto, Europos Sąjungos techninės paramos ir kitų, Konkurencijos tarybos disponuojamų lėšų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės bei biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymą;

5.6. rengia ir teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais;

5.7. tvirtina finansinių ataskaitų rinkinių duomenis VSAKIS;

5.8. atlieka pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų duomenų analizę, siekdamas rasti galimas klaidas, nustatyti neteisingą apskaitos duomenų atvaizdavimą ir informacijos pateikimą ataskaitose;

5.9. užtikrina banko mokėjimų nurodymų ir banko operacijų eurais ir užsienio valiuta banke (elektroninėje banko sistemoje) vykdymą;

5.10.                     užtikrina mokėjimo paraiškų rengimą valstybės iždui;

5.11.                     užtikrina Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimų naudojant VBAMS  parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai;

5.12.                     užtikrina darbo užmokesčio darbuotojams bei kitų išmokų apskaičiavimą ir pervedimą laiku į jų sąskaitas banke, taip pat Gyventojų pajamų mokesčio, įvairių įmokų į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašų, kitų mokesčių apskaičiavimą ir pervedimą;

5.13.                     rengia programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas VBAM sistemoje – įtraukia į sistemą patvirtintų sąmatų ir jų pakeitimų duomenis pagal programas, funkcines, ekonomines klasifikacijas;

5.14.                     užtikrina mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų deklaracijų, kitų privalomų mokėjimų deklaracijų, pranešimų, pažymų ar kitų dokumentų rengimą ir teikimą mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams;

5.15.                     teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos tobulinimo;

5.16.                     organizuoja saugotinų apskaitos dokumentų, saugomų dokumentų bylų tvarkymą;

5.17.                     užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą pavaldiems darbuotojams, atsako už atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.18.                     teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui ar jo pavedimu kitam asmeniui jo prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitos informaciją;

5.19.                     rengia ir teikia apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, ir Konkurencijos tarybos pirmininko ar jo pavedimu kito asmens nurodymu ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

5.20.                     pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos, kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose, vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos administracijos direktoriui.