Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-368

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.    Konkurencijos tarybos patarėjo pareigybės paskirtis – vykdyti funkcijas, susijusias su valstybės biudžeto lėšų apskaita, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų lėšų apskaita, analize ir kontrole, siekiant, kad būtų racionaliai naudojami Konkurencijos tarybai skirti valstybės biudžeto asignavimai, laiku ir kokybiškai pateikiamos ataskaitos.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.    Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas ir apskaita.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.                     turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2.                     turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį finansų ar buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;

4.3.                     turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų administravimo srityje;

4.4.                     gebėti naudotis bei tvarkyti duomenis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (toliau – VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS), darbo užmokesčio apskaitos programa „Stekas-alga“ ir pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.5.                     išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų išlaidų planavimą ir finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, dokumentų tvarkymo bei dokumentų rengimo taisykles;

4.6.                     gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti turimą informaciją;

4.7.                     sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. priima pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus, registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;

5.2. vykdo banko mokėjimų nurodymus ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta banke (elektroninėje banko sistemoje);

5.3. rengia ir teikia valstybės iždui mokėjimo paraiškas dėl lėšų gavimo ir vykdo kitas operacijas, susijusias su VBAM sistemos funkcionalumu;

5.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimus, naudojantis VBAM sistema;

5.5. apskaito Konkurencijos tarybos ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą; konsultuoja atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos klausimais;

5.6. pildo Konkurencijos tarybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei eliminavimo duomenis ir teikia juos VSAKIS, atlieka subjektų tarpusavio derinimo operacijas;

5.7. rengia apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

5.8. rengia ir teikia informaciją tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės rinkinių sudarymui; rengia ataskaitas,  naudojantis apskaitos registrais;

5.9. tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, fiksuoja visas finansines – ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projektų vykdymu, teikia duomenis ir informaciją, rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas;

5.10.                     rengia (derina) Projektų lėšoms gauti numatytų mokėjimo prašymų finansinę dalį ir kitus finansinius dokumentus, teikia juos tvirtinimui;

5.11.                     pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą, investicijų projektus, teikia informaciją, išvadas ir skaičiavimus biudžeto, Europos Sąjungos bei kitų išlaidų sąmatų projektų sudarymui;

5.12.                     rengia ir teikia tiesioginiam vadovui jo prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitą;

5.13.                     pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, administracijos direktoriaus, Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos vyriausiajam patarėjui.