Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinant norminių teisės aktų projektus ir viešojo administravimo subjektų priimtus sprendimus pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus, nagrinėjant su tuo susijusius asmenų skundus ir prašymus, koordinuojant valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės pagalbos taisyklės (toliau – valstybės pagalba) klausimus,  ir įgyvendinant kitas Grupės kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.         Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − valstybės pagalbos koordinavimas ir viešojo administravimo subjektų veiklos atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams bei konkurencijos laisvės principams priežiūra.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1    turėti aukštąjį universitetinį jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2    turėti trejų metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;

4.3    mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.4    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.5    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, atlikti pavedimus;

4.6    gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;

4.7    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.8    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programinio paketo programomis;

4.9    žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;

4.10  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;

4.11  išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1    Grupės vadovui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.2    Grupės vadovui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;

5.3    pagal Grupės kompetenciją atlieka bendrus rinkų tyrimus;

5.4    nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;

5.5    rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.6    pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;

5.7    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;

5.8    dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių atliekamuose tyrimuose;

5.9    atlieka Grupės vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;

5.10  pataria Grupės darbuotojams atliekant tyrimus, kitų Grupės kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;

5.11  atlieka savivaldybių prašymų, pateiktų pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, vertinimą;

5.12  konsultuoja prašymų, pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, teikimo klausimais;

5.13  atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Grupės kompetencijos ribose, ekspertizę;

5.14  atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;

5.15  konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;

5.16  tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą;

5.17  Grupės vadovui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;

5.18  teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, lietuviškai – „valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema“) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą;

5.19  pagal Grupės kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;

5.20  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;

5.21  pagal Grupės kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;

5.22  pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.23  Grupės vadovui pavedus atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.24  rengia Grupės bendrą metinę ataskaitą;

5.25  pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas  Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.26  rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

5.27  teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.28  Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;

5.29  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.