Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. 1V-368;

(Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko 2019 m. vasario  19  d.

įsakymo Nr. 1V- 82  redakcija)

 

KONKURENCIJOS TARYBOS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Konkurencijos tarybos patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Konkurencijos tarybos patarėjo pareigybė reikalinga funkcijų, susijusių su personalo valdymo politika, personalo administravimu, atlikimui.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – personalo administravimas, žmogiškųjų išteklių vystymas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį personalo administravimo srityje;

4.3. gerai žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą bei kitus valstybės tarnybos bei darbo teisinius santykius reglamentuojančius įstatymus;

4.4. sklandžiai, nuosekliai, argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros taisykles;

4.5. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei jos pagrindu rengti atitinkamas išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office paketo programomis;

4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, numatyti veiklos prioritetus.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją atlieka Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Konkurencijos tarybai nustatytus uždavinius;

5.2. atlieka personalo sudėties analizę;

5.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl personalo karjeros;

5.4. padeda Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo atranką, adaptavimą įstaigoje;

5.5. teikia siūlymus kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą, mokymų planus;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

5.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

5.8. pagal kompetenciją kartu su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;

5.9. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

5.10. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

5.11. padeda Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu (atrankų, konkursų ir kt.), pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

5.12. atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

7.13. organizuoja Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vertinimą;

5.14. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

5.15. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais, nustatytas patvirtintame dokumentacijos plane;

5.16. supažindina su Konkurencijos tarybos pirmininko pasirašytais teisės aktais ir kitais dokumentais personalo valdymo klausimais;

5.17. rengia personalo pareigybių sąrašus, pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Konkurencijos tarybos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus personalo administravimo srityje;

5.18. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu personalui, įgyvendinimą;

5.19. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.