Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. 1V-368;

(Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2019 m. vasario 19 d.

įsakymo Nr. 1V- 82 redakcija)

 

 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.         Konkurencijos tarybos patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.         Konkurencijos tarybos patarėjo pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti įstaigos politiką personalo klausimais, dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – personalo administravimas, žmogiškųjų išteklių vystymas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.      turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2.      turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;

4.3.      mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4.      išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.5.      mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.6.      mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;

4.7.      sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

5.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.      organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų su valstybės tarnyba bei darbo santykiais susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;

5.2.      rengia teisės aktų projektus dėl personalo priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo administravimo klausimais, taip pat rengia ir įformina darbo sutartis ir jų pakeitimus;

5.3.      pagal kompetenciją organizuoja funkcijų peržiūrą;

5.4.      pagal kompetenciją dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

5.5.      pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų ar įstaigų prašymus, paklausimus ar skundus;

5.6.      atlieka teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimu;

5.7.      organizuoja studentų praktikos atlikimą bei rengia tam reikalingus dokumentus;

5.8.      pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;

5.9.      pagal kompetenciją formuoja ir tvarko bylas, rengia jas ir perduoda archyviniam saugojimui teisės aktuose nustatyta tvarka;

5.10.    rengia pažymas ir kitus dokumentus reikalingus personalui asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

5.11.    pagal kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.12.    atlieka organizacinį darbą išduodant valstybės tarnautojams leidimus dirbti kitą darbą, vykdant personalo adaptavimą ir integravimą Konkurencijos taryboje;

5.13.    dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje bei posėdžiuose personalo klausimais;

5.14.    dalyvauja strateginio veiklos plano rengime ir jo vykdyme;

5.15.    pagal kompetenciją analizuoja iniciatyvų, susijusių su Konkurencijos tarybos veiklos efektyvinimu, įgyvendinimą;

5.16.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.