Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. 1V-368;

(Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko 2019 m. vasario 19 d.

įsakymo Nr. 1V-82 redakcija)

 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Konkurencijos tarybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Konkurencijos tarybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Konkurencijos tarybos viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą ir vykdymą, pagal kompetenciją rengti norminių teisės aktų, sutarčių, kitų dokumentų projektus bei rengti ir įgyvendinti dalinai iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamų projektus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –viešieji pirkimai bei projektų valdymas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje ir darbo patirties projektų administravimo srityje;

4.3. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Konkurencijos tarybos veiklą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, Europos Sąjungos ir (ar) dvišalio bendradarbiavimo programų lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo principus;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;

4.7. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją analizuoja Konkurencijos tarybos poreikius viešiesiems pirkimams;

5.2. rengia Konkurencijos tarybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;

5.3. rengia ir dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas, kurias pagal  kompetenciją rengia kiti padaliniai) projektus;

5.6. vykdo viešuosius pirkimus kaip pirkimų organizatorius;

5.7. rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei jas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai;

5.8. skelbia informaciją apie Konkurencijos tarybos vykdomus viešuosius pirkimus;

5.9. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;

5.10. teikia konsultacijas Konkurencijos tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

5.11. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui bylas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo;

5.12. rengia Konkurencijos tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių, sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus bei pretenzijas dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo projektus;

5.13. pagal kompetenciją kontroliuoja Konkurencijos tarybos sudarytų sutarčių vykdymą;

5.14. pagal kompetenciją rengia ieškinių, kitų procesinių dokumentų projektus, atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;

5.15. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina ES lėšomis finansuojamus bei valstybės investicijų projektus;

5.16. renka ir sistemina ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo išlaidų pagrindimo dokumentus;

5.17. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano projektą;

5.18. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos narių, Administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.