Pareigybės aprašymas

1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu, arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti darbo vidaus administravimo srityje patirties;
3.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 
4.    mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
5.    mokėti naudotis biuro technika, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
7.    puikiai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8.    gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

1.    padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybos nariams ir administracijos direktoriui organizuoti jų darbą, planuoti ir sudaryti jų darbotvarkes, organizuoja jų rengiamus pasitarimus;
2.    informuoja Konkurencijos tarybos pirmininką ir Konkurencijos tarybos narius apie darbo klausimais gautą informaciją, laukiančius priėmimo pas juos lankytojus;
3.    primena Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybos nariams apie jų darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti;
4.    organizuoja darbuotojų, svečių ir lankytojų priėmimą pas Konkurencijos tarybos pirmininką ir Konkurencijos tarybos narius;
5.    informuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus apie Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos narių ir administracijos direktoriaus rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus;
6.    Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių, administracijos direktoriaus nurodymu rengia tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
7.    pagal poreikį registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoja operatyvų dokumentų dauginimą;
8.    perduoda gautus ir užregistruotus dokumentus Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybos nariams ar kitiems Konkurencijos tarybos darbuotojams pagal kompetenciją;
9.    tvarko Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių tarnybinių komandiruočių organizavimo reikalus: inicijuoja ir organizuoja kelionės bilietų, gyvenamojo ploto, renginio dalyvio bilietų užsakymą ir kt.; paruošia komandiruotei reikalingus dokumentus; pagal kompetenciją aktualią informaciją perduoda kitiems tarnybinių komandiruočių reikalus tvarkantiems struktūriniams padaliniams ir/ar darbuotojams;
10.    seka informaciją apie vadovybės dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų posėdžiuose;
11.    peržiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių medžiagą ir informaciją apie tai talpina Konkurencijos tarybos vidiniame tinkle;
12.    padeda Konkurencijos tarybos darbuotojams spręsti administracinio ir organizacinio pobūdžio klausimus;
13.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.