Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;
3.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį; 
4.    žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus;
5.    būti susipažinęs su naujausia kompiuterine technika ir kompiuterinių tinklų sistemomis;
6.    išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;
7.    mokėti projektuoti informacines sistemas, diegti kompiuterinę programinę įrangą;
8.    gebėti diegti kompiuterinių tinklų techninę bei programinę įrangą;
9.    atlikti Microsoft Windows operacinių sistemų, Microsoft Office bei kitos sisteminės programinės įrangos parengimą darbui;
10.    mokėti gerai naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
11.    gerai išmanyti programavimo kalbas HTML, PHP, duomenų bazių valdymo sistemas (MySQL), mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis, išmanyti MS Exchange ir MS SharePoint informacines sistemas;
12.    savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, kūrybiškas, gebėti bendrauti, išmanyti kalbos kultūros pagrindus;
13.    mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti ir tuo vadovaujantis rengti išvadas, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sugebėti rengti teisės aktų projektus;
14.    mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B 1 lygiu.

1.    užtikrina Konkurencijos tarybos informacinių sistemų, kompiuterių lokalaus tinklo, interneto tinklalapio, kitos techninės bei programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą darbą, jų funkcionavimą ir sąveiką;
2.    administruoja Konkurencijos tarybos informacines sistemas, kad būtų užtikrintas jų funkcionalumas, administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, suteiktos Valstybės pagalbos registrą „KOTIS“ bei intranetinę Konkurencijos tarybos nutarimų duomenų bazę;
3.    administruoja Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetaines, talpina ir atnaujina jose esančią informaciją;
4.    prižiūri sisteminę bei taikomąją programinę įrangą;
5.    inicijuoja programinės ir kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant techninių specifikacijų projektus bei pagal kompetenciją dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus;
6.    talpina informaciją Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetainėse;
7.    nedelsiant šalina Konkurencijos tarybos kompiuterių, interneto tinklalapio ir kitos techninės bei programinės įrangos funkcionalumą ribojančius gedimus;
8.    atlieka Konkurencijos tarybos kompiuterizuotų darbo vietų diegimą, tobulinimą, organizavimą bei administravimą, kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo telekomunikacinės stoties, serverio priežiūrą;
9.    kontroliuoja, kaip Konkurencijos tarybos darbuotojai laikosi kompiuterių programų naudojimo reikalavimų; 
10.    teikia siūlymus dėl Konkurencijos tarybos informacinių sistemų techninės ir programinės įrangos naudojimo, atnaujinimo, sistemų plėtros;
11.    organizuoja ir prireikus atlieka spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo ir kitokios techninės įrangos priežiūrą; 
12.    konsultuoja ir padeda Konkurencijos tarybos darbuotojams dirbant su kompiuterine ir programine įranga bei specializuotomis programomis;
13.    pagal kompetenciją užtikrina Konkurencijos tarybos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus;
14.    pagal kompetenciją rūpinasi Konkurencijos tarybos duomenų apsauga, jų rezervinių kopijų darymu, įgyvendinant būtinus informacijos saugos politikos tikslus ir reikalavimus;
15.    pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekamuose patikrinimuose;
16.    vykdo Konkurencijos tarybos rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių ir kitų renginių techninį aptarnavimą;
17.    pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikia dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
18.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.