Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2019 m. rugsėjo 30  d. įsakymu Nr.1V-247

 

TEISĖKŪROS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS

VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – Grupė)  vadovo paskirtis – organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui bei atlikti kitas jam pavestas užduotis, koordinuojant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų rengimą ir juos rengiant, koordinuojant Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų inicijuotose teisėkūros procedūrose, susijusiose su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų, darbo grupių ir tarptautinių organizacijų veikloje su konkurencijos politika susijusiais klausimais, koordinuojant Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Europos Komisija, kitų valstybių konkurencijos institucijomis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.  Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį, taip pat trejų metų teisinio darbo patirtį, iš kurių ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės bei Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.5. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;

4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.8. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.9. būti susipažinusiam su vidaus administravimo principais, sugebėti vadovauti Grupei, planuoti, organizuoti savo, Grupės ir bendrą veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus, atlikti pavedimus;

4.10.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.11.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklių reikalavimus;

4.12.  mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja Grupės darbą, kad būtų užtikrintas Grupei priskirtų uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

5.2.    atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.    teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės pareigybių sąrašo,  Grupės valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.4.    teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios padėtų užtikrinti kuo efektyvesnį Grupės uždavinių vykdymą;

5.5.    užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp Grupės darbuotojų;

5.6.    užtikrina Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, rengimą;

5.7. užtikrina pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo;

5.8.    užtikrina pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, rengimą;

5.9.    užtikrina pagal Grupės kompetenciją pasiūlymų dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą;

5.10.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir išvadų rengimą;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja Europos konkurencijos tinklo (ECN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN), kitų tarptautinių organizacijų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose;

5.12. užtikrina rengimą atsakymų į Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijų paklausimus ir klausimynus;

5.13. užtikrina koordinavimą teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

5.14. užtikrina koordinavimą Konkurencijos tarybai teikiant pagalbą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

5.15. užtikrina koordinavimą Konkurencijos tarybai teikiant prašymus užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms dėl pagalbos Konkurencijos tarybai;

5.16. užtikrina koordinavimą Konkurencijos tarybai dalyvaujant ES Dvynių programos projektuose, vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir kituose projektuose su užsienio valstybių institucijomis;

5.17. užtikrina koordinavimą Konkurencijos tarybai sudarant susitarimus su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

5.18. užtikrina pasiūlymų teikimą dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių;

5.19. užtikrina koordinavimą Konkurencijos tarybai dalyvaujant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);

5.20. užtikrina koordinavimą Konkurencijos tarybai dalyvaujant Europos konkurencijos tinklo informacinėje sistemoje (ECN2);

5.21. užtikrina su Konkurencijos tarybos vykdoma verslo priežiūra susijusių klausimų koordinavimą;

5.22. užtikrina Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Konkurencijos taryboje atlikimą;

5.23.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymų nagrinėjimą;

5.24.  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų, dominuojančios padėties ir susijungimų klausimais posėdžiuose;

5.25.  dalyvauja pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su Konkurencijos tarybos darbuotojais dėl su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusių klausimų;

5.26.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją pasiūlymų ir pastabų dėl Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano teikimą;

5.27.  dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

5.28.  priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Grupės nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;

5.29.  tikrina ir pasirašo raštus ar kitus dokumentus, kuriais Grupės vadovas priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Grupės nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais; ir Grupės parengtus raštus ar kitus dokumentus, kuriuos pasirašyti pavedė Konkurencijos taryba ar Konkurencijos tarybos pirmininkas;

5.30.  tikrina ir vizuoja su Grupės kompetencijos sritimi susijusius raštus ar kitus dokumentus, kuriuos rengiant dalyvavo ar kuriuos parengė Grupės darbuotojai;

5.31.  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)