Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2019 m. birželio 18  d. įsakymu Nr.1V- 133


DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS 
GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2.    Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3.    Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, laikymosi priežiūros vykdyme bei kitų Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinime.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4.    Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – pagalba Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų ir Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūroje.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą; 
5.2.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
5.3.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
5.4.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
5.5.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
5.6.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
5.7.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
5.8.    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir  dalyvauja šių tyrimų atlikime;
6.2.  dalyvauja nagrinėjant pranešimus apie koncentracijas, rengiant koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikiant juos Konkurencijos tarybai;
6.3.    dalyvauja teikiant informaciją ir atliekant kitus procedūrinius veiksmus, numatytus Reglamente (EB) Nr. 139/2004  ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose;
6.4.    dalyvauja atliekant  Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos padalinių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
6.5.    padeda atlikti rinkų tyrimus;
6.6.    dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
6.7.  dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
6.8.   Grupės kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
6.9.   Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
6.10. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
6.11. Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
6.12. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;
6.13. rengia Grupės metinę veiklos ataskaitą;
6.14. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.