Pareigybės aprašymas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
1.2.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
1.3.    būti susipažinusiu su Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatomis;
1.4.    žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
1.5.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
1.6.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
1.7.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.    renka ir sistemina informaciją bei kitaip padeda Grupei nagrinėjant asmenų pareiškimus bei paklausimus, atliekant Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, tyrimus;
2.2.    renka ir sistemina informaciją bei kitaip padeda Grupei nagrinėjant pranešimus apie koncentracijas, rengiant koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikiant juos Konkurencijos tarybai;
2.3.    renka ir sistemina informaciją rinkų tyrimuose;
2.4.    padeda Grupei rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
2.5.    Grupės kompetencijos ribose analizuoja ir sistemina Europos Sąjungos institucijų, kitų šalių konkurencijos institucijų, tarptautinių organizacijų ų gautus dokumentus ir informaciją;
2.6.    pagal Grupės kompetenciją padeda Grupei bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
2.7.    darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.