Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2020 m. kovo  24  d.

įsakymu Nr. 1V-100

 

TEISĖKŪROS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.       Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.       Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – Grupė) patarėjo pareigybės paskirtis – įgyvendinti Grupės uždavinius koordinuojant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų rengimą ir juos rengiant, koordinuojant Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų inicijuotose teisėkūros procedūrose, susijusiose su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų, darbo grupių ir tarptautinių organizacijų veikloje su konkurencijos politika susijusiais klausimais, koordinuojant Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Europos Komisija, kitų valstybių konkurencijos institucijomis.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Grupės patarėjo bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.    turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) išsilavinimą;

4.2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį

4.3.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.4.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.5.    būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.6.    būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;

4.7.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.8.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.9.    gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.10.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

4.11. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

4.12. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu (taip pat ir sudėtingo pobūdžio teisės aktų projektus);

5.2.    teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo (taip pat ir sudėtingo pobūdžio teisės aktų);

5.3.    pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

5.4.    rengia pagal Grupės kompetenciją pasiūlymus dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais (taip pat ir sudėtingo pobūdžio klausimais);

5.5.    pagal Grupės kompetenciją atlieka norminių teisės aktų projektų analizę (taip pat ir sudėtingo pobūdžio norminių teisės aktų projektų) ir rengia išvadas;

5.6.    esant reikalui, nagrinėja su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi susijusius norminių teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl jų;

5.7.    dalyvauja Europos konkurencijos tinklo (ECN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN), kitų tarptautinių organizacijų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose;

5.8.    rengia atsakymus į ES institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijų paklausimus ir klausimynus (taip pat ir sudėtingo pobūdžio paklausimus ir klausimynus);

5.9.    koordinuoja pasiūlymų rengimą dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais;

5.10. koordinuoja Konkurencijos tarybos pagalbos teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

5.11. koordinuoja prašymų teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms dėl pagalbos Konkurencijos tarybai;

5.12. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą ES Dvynių programos projektuose, vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir kituose projektuose su užsienio valstybių institucijomis;

5.13. koordinuoja Konkurencijos tarybos susitarimų su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis sudarymą;

5.14. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių;

5.15. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS);

5.16. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Europos konkurencijos tinklo informacinėje sistemoje (ECN2);

5.17. koordinuoja su Konkurencijos tarybos vykdoma verslo priežiūra susijusius klausimus;

5.18. atlieka Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Konkurencijos taryboje;

5.19.  nagrinėja pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

5.20.  Grupės vadovo pavedimu pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų, dominuojančios padėties ir susijungimų klausimais posėdžiuose;

5.21.  Grupės vadovo pavedimu dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse;

5.22.  dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

5.23.  prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;

5.24.  prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

5.25. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)