Pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

4. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

7. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

8. Pagal Konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatytus įgaliojimus koordinuoja Konkurencijos tarybos administracijos veiklą įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimų tyrimo srityje, vykdo atliekamų pažeidimų tyrimų priežiūrą ir kontroliuoja jų rezultatus.

9. Koordinuoja, prireikus planuoja Konkurencijos tarybos atliekamų priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimo ir pasirengimo tyrimams procesą, konsultuoja dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų tyrimų strategijos, krypčių ir tyrimo veiksmų, teisinio kvalifikavimo kokybės ir pagrįstumo.

10. Koordinuoja su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

11. Atlieka pasiūlymų pradėti tyrimus dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimo vertinimą, teikia savo pasiūlymus ar pastabas dėl tyrimo atitikties Konkurencijos tarybos veiklos prioritetams.

12. Prireikus atlieka kompleksinių Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

13. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar Konkurencijos tarybos vykdomuose projektuose, prireikus jiems vadovauja, dalyvauja ir (ar) atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos, ES, tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.