Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-368

 

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.       Teisės ir konkurencijos politikos grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.       Teisės ir konkurencijos politikos grupės (toliau – Grupė) patarėjo pareigybės paskirtis – įgyvendinti Grupės uždavinius rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčų sprendimo institucijose, rengiant ir vertinant teisės norminių aktų projektus, Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų projektus, vykdant kitų Konkurencijos tarybos nutarimų atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę, koordinuojant valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Grupės patarėjo bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė ir valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir praktinio darbo konkurencijos teisės srityje, taikant konkurencijos teisę, patirtį;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą, taikymą reglamentuojančius teisės aktus, praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.5. gerai išmanyti viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.6. būti susipažinusiam su civilinį procesą reglamentuojančiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktikoje;

4.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

4.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės įgyvendinimo bei perkėlimo į nacionalinę teisę principais;

4.9. gerai išmanyti kitas Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančias teisės normas;

4.10. žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis principus;

4.11. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.12. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.13. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;

4.14. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    pagal Grupės kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose, ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose (taip pat ir sudėtingo pobūdžio bylose);

5.2. atlieka Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktų klausimų teisinį vertinimą;

5.3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

5.4. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

5.5. atlieka Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo į valstybės biudžetą kontrolę;

5.6. pagal Grupės kompetenciją atlieka norminių teisės aktų projektų analizę (taip pat ir sudėtingo pobūdžio norminių teisės aktų) ir rengia išvadas;

5.7. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusias su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

5.8. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;

5.9. atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos tyrimais dėl įstatymų pažeidimų ar Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitikties Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;

5.10. konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Grupės kompetencijai priskirtais teisiniais klausimais;

5.11. pagal Grupės kompetenciją rengia pasiūlymus dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose;

5.12. rengia pasiūlymus dėl valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių bei dėl su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo, rengimo;

5.13. pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

5.14. Grupės vadovo pavedimu atstovauja Konkurencijos tarybai, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;

5.15. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;

5.16. Grupės vadovo pavedimu dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitas funkcijas atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais;

5.17. teikia Grupės vadovui pasiūlymus dėl Grupės veiklos efektyvumo, pagrįstumo ir valdymo tobulinimo;

5.18. rengia Grupės metinės veiklos ataskaitą;

5.19. prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;

5.20. prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

5.21. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.