Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-368

(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-247

redakcija)

 

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Teisės ir konkurencijos politikos grupės vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Teisės ir konkurencijos politikos grupės (toliau – Grupė) vyresniojo patarėjo pareigybės paskirtis – padėti užtikrinti Grupės veiklą bei atlikti kitas jam pavestas užduotis, atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą bei teisinio įforminimo kontrolę, rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose, vykdant Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų įstatymų reikalavimų priežiūros srityje, atitikimo teisės aktų reikalavimams kontrolę, koordinuojant valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Grupės vyresniojo patarėjo bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė ir valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinio darbo patirtį ir praktinio darbo konkurencijos teisės srityje, taikant konkurencijos teisę, patirtį;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, kurių priežiūra patenka į Konkurencijos tarybos kompetencijos sritį, ir kurie taikomi Konkurencijos tarybos veiklai atliekant įstatymų priežiūrą reikalavimus;

4.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje administracinių bylų teiseną, civilinį procesą reglamentuojančias teisės normas;

4.6. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, pagrindinius teisės bei Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

4.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.9. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.10. būti susipažinusiam su vidaus administravimo, darbo organizavimo principais, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.12. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus

4.13. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos ar Grupės vadovo, pavestose Grupės veiklos srityse bei užduotyse priima sprendimus ir atsako už darbų atlikimo kokybę, jų įvykdymą nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.  atsako už Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimą į valstybės biudžetą;

5.3.   Grupės vadovui nesant ar dėl kitų priežasčių, vykdo Grupės vadovo funkcijas;

5.4.  teikia pasiūlymų Grupės vadovui dėl priemonių, kurios padėtų užtikrinti kuo efektyvesnį Grupės uždavinių vykdymą, dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo

5.5. pagal Grupės kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;

5.6.  rengia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;

5.7.  atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

5.8.  atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

5.9.  atlieka pagal Grupės kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir rengia išvadas;

5.10. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

5.11. atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;

5.12 teikia pagal Grupės kompetenciją pasiūlymus ir konsultacijas teisės klausimais Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos administracijai;

5.13. rengia pasiūlymus dėl valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių, su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo ar rengimo;

5.14. nagrinėja pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

5.15. Grupės vadovo pavedimu pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

5.16. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;

5.17.  Grupės vadovo pavedimu dalyvauja pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;

5.18.  rengia pagal Grupės kompetenciją pasiūlymus ir pastabas dėl Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano;

5.19.    rengia  Grupės metinės veiklos ataskaitą;

5.20.    tikrina ir pasirašo raštus ar kitus dokumentus, kuriais Grupės vyresnysis patarėjas priima sprendimus Grupės nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ar Grupės vadovo pavestais klausimais ir Grupės parengtus raštus ar kitus dokumentus, kuriuos pasirašyti pavedė Konkurencijos taryba, Konkurencijos tarybos pirmininkas ar Grupės vadovas;

5.21.    tikrina ir vizuoja su Grupės kompetencijos sritimi susijusius raštus ir kitus dokumentus, kuriuos rengiant dalyvavo ar kuriuos parengė Grupės darbuotojai, bei Konkurencijos tarybos pirmininkui teikiamus pasirašyti Konkurencijos tarybos nutarimus, kai už šių darbų tinkamą atlikimą atsako Grupės vyresnysis patarėjas;

5.22.    prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;

5.23.    prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

5.24.  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)