Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS

GRUPĖS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.    Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės (toliau − Grupė) vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai  vykdant valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrint kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, bei Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų ir Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinę darbo patirtį konkurencinės teisės taikymo srityje;

4.3. išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.4. žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;

4.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.9. mokėti anglų, vokiečių arba  prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus, sugebėti savarankiškai organizuoti ir kontroliuoti Grupės veiklą Grupės vadovo pavestose veiklos srityse ir užduotyse;

4.11. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.12. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;

4.13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti ją analizuoti bei vertinti.

4.14. turėti atsakomybės jausmą, būti kūrybiškam, sugebėti bendrauti, mokėti spręsti konfliktines situacijas.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. padeda Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;

5.2. tikrina ir vizuoja Grupės parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.3. teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;

5.5. nagrinėja asmenų pranešimus, kitą informaciją ir esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio  pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, atlieka šiuos tyrimus;

5.6. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;

5.7. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, taip pat dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.8. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

5.9. Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

5.10. atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos padalinių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;

5.11.  pagal Grupės kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;

5.12. nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;

5.13.  Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

5.14. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę, rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

5.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.16. Grupės kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;

5.17. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

5.18. nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;

5.19. užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą;

5.20. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.21.  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.22. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.23. rengia Grupės metinę veiklos ataskaitą;

5.24. nesant darbe Grupės vadovo, atlieka Grupės vadovo funkcijas;

5.25. Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija

5.26. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.