Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS

GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

1. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės (toliau – Grupė) patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, laikymosi priežiūrai vykdyti bei kitoms Grupės kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų ir Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį ;

4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

4.6. gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, reglamentuojančius Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis;

4.7. gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką;

4.8. gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.9. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;

4.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;

4.11. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.12. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.13. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;

4.14. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. nagrinėja asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus;

5.2. nagrinėja tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.3. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;

5.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;

5.5. rengia ir teikia informaciją Reglamento Nr. 1/2003 numatytais atvejais;

5.6. nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;

5.7. Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

5.8. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.9. pagal Grupės kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;

5.10. atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos padalinių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;

5.11. padeda Grupės darbuotojams atlikti tyrimus, kitų Grupės kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;

5.12. atlieka Grupėje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;

5.13. pagal Grupės kompetenciją konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais darbuotojais su Grupės funkcijomis susijusiais klausimais;

5.14. koordinuoja Grupės darbuotojų darbą Grupės vadovo pavestose veiklos srityse ir  užduotyse, atsako už Grupės darbuotojų atliekamų darbų kokybę teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, valstybės tarnautojui pavestose Grupės veiklos srityse bei užduotyse;

5.15. teikia pasiūlymus Grupės vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.16. rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;

5.17. rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;

5.18. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.19. Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.20. Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;

5.21. Grupės kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;

5.22. Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

5.23. nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;

5.24. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

5.25. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

5.26. rengia Grupės metinę veiklos ataskaitą;

5.27. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.