Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-368

 

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS

VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės (toliau – Grupė)  vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga vertinant norminių teisės aktų projektus ir viešojo administravimo subjektų priimtus sprendimus pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus, nagrinėjant su tuo susijusius asmenų skundus ir prašymus, koordinuojant valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės pagalbos taisyklės (toliau – valstybės pagalba) klausimus,  ir įgyvendinant kitas Grupės kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.         Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų vertinimo pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį bei konkurencijos laisvės principus priežiūra, su tuo susijusių asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimo vertinimas, valstybės pagalbos klausimų koordinavimas ir kitų Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimo priežiūra.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1    turėti aukštąjį universitetinį jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;  

4.2    turėti trejų metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;

4.3    mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.4    gerai išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą bei šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis;

4.5    būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.6    žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;

4.7    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.8    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.9    sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Grupės veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;

4.10  sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus;

4.11  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas;

4.12  mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.13  išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1       padeda užtikrinti Grupei priskirtų uždavinių įgyvendinimą laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai, teikiant išvadas dėl norminių teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams bei konkurencijos laisvės principams ir koordinuojant valstybės pagalbos klausimus;

5.2       tikrina ir vizuoja Grupės ir, prireikus, kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.3       teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupės priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4       kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;

5.5       nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus; 

5.6       rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.7       rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.8       pataria Grupės darbuotojams atliekant tyrimus, kitų Grupės kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;

5.9  rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;

5.10     pagal Grupės kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;

5.11     pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;

5.12     dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų struktūrinių padalinių atliekamuose tyrimuose;

5.13     atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Grupės kompetencijos ribose ekspertizę;

5.14     atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;

5.15     konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais; 

5.16     tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą;

5.17     rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;

5.18     teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą;

5.19     gaunamos saugiu elektroniniu paštu informacijos valstybės pagalbos klausimais atžvilgiu atlieka įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, nustatytas teisės aktuose;

5.20     pagal Grupės kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;

5.21     pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir rengia dalyvavimo šiuose susitikimuose ataskaitas;

5.22     rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus, ją derina su kompetentingomis institucijomis;

5.23     pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.24     pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.25     rengia Grupės bendrą metinę ataskaitą;

5.26     pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.27     nesant Grupės vadovo, atlieka Grupės vadovo funkcijas;

5.28  atlieka savivaldybių prašymų, pateiktų pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, vertinimą;

5.29  konsultuoja prašymų, pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, teikimo klausimais;

5.30     Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;

5.31  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.