Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės (toliau – Grupė) vyriausio specialisto pareigybė reikalinga vertinant norminių teisės aktų projektus ir viešojo administravimo subjektų priimtus sprendimus pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus, nagrinėjant su tuo susijusius asmenų skundus ir prašymus, koordinuojant valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės pagalbos taisyklės (toliau – valstybės pagalba) klausimus,  ir įgyvendinant kitas Grupės kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.         Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − valstybės pagalbos koordinavimas ir viešojo administravimo subjektų veiklos atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams bei konkurencijos laisvės principams priežiūra.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;

4.3    mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.4    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.5    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.7    žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;

4.8    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

4.9    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;

4.10  išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1    Grupės vadovui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.2    Grupės vadovui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;

5.3    pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;

5.4    konsultuoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos klausimais;

5.5    tvarko Suteiktos valstybės  ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą;

5.6    išduoda pažymas apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą;

5.7    rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;

5.8    Grupės vadovui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;

5.9    pagal Grupės kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;

5.10  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimuose;

5.11  rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

5.12  pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.13  Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupės Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.14  rengia  Grupės bendrą metinę ataskaitą;

5.15  pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.16  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.