Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininko

2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V- 103       redakcija)

 

 

NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO GRUPĖS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės (toliau − Grupė) vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti Grupei atlikti jai pavestas funkcijas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio bei Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimo bei mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo laikymosi priežiūra.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinio darbo patirtį;

4.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;

4.5. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei įmonių veiklą;

4.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;

4.9. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.10. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;

4.11. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti ją analizuoti bei vertinti.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. padeda Grupei užtikrinti priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio bei Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų laikymosi priežiūrą;

5.2. tikrina ir vizuoja Grupės parengtus raštus ir dokumentus Grupės vadovo pavestose Grupės veiklos srityse bei užduotyse;

5.3. teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnę Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio ir Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų priežiūrą;

5.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;

5.5. vykdo Grupės kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;

5.6. atlieka Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėto teisės akto nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;

5.7. esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;

5.8. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;

5.9. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;

5.10. dalyvauja atliekant tyrimus dėl Grupės kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų padalinių atliekamuose tyrimuose;

5.11. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.12. Grupės vadovui pavedus, prireikus atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus ir dalyvauja kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;

5.13. pagal Grupės kompetenciją atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę, rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

5.14. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.15. atlieka Grupėje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;

5.16. Grupės kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;

5.17. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.18. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupės Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.19. konsultuoja asmenis Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.20. rengia Grupės metinę veiklos ataskaitą;

5.21. nesant darbe Grupės vadovo, atlieka Grupės vadovo funkcijas;

5.22. Grupės vadovui pavedus, atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;

5.23. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.