Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.       Teisės ir konkurencijos politikos grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.       Teisės ir konkurencijos politikos grupės (toliau – Grupė) vadovo paskirtis – organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui bei atlikti kitas jam pavestas užduotis, rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teismuose, rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, projektus, vykdant Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų įstatymų reikalavimų priežiūros srityje, atitikimo teisės aktų reikalavimams kontrolę, koordinuojant valstybinę konkurencijos politikos įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė ir valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį, taip pat trejų metų teisinio darbo patirtį, iš kurių ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, kurių priežiūra patenka į Konkurencijos tarybos kompetencijos sritį, ir kurie taikomi Konkurencijos tarybos veiklai atliekant įstatymų priežiūrą reikalavimus;

4.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje administracinių bylų teiseną, civilinį procesą reglamentuojančias teisės normas;

4.6. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės bei Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;

4.8. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.10.  gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.11.  būti susipažinusiam su vidaus administravimo principais, sugebėti vadovauti Grupei, planuoti, organizuoti savo, Grupės ir bendrą veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus, atlikti pavedimus;

4.12.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.13.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.14.  mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.    organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja Grupės darbą, kad būtų užtikrintas Grupei priskirtų uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

5.2.    atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.    teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės pareigybių sąrašo,  Grupės valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.4.    teikia pasiūlymų Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios padėtų užtikrinti kuo efektyvesnį Grupės uždavinių vykdymą;

5.5.    užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp Grupės darbuotojų;

5.6.    užtikrina pagal Grupės kompetenciją procesinių dokumentų rengimą ir Konkurencijos tarybos atstovavimą teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;

5.7.    užtikrina teisinių išvadų Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais rengimą;

5.8.    užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

5.9.    užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

5.10.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir išvadų rengimą;

5.11.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, rengimą;

5.12.  užtikrina Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, rengimą;

5.13.  užtikrina rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;

5.14.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją pasiūlymų ir konsultacijų teisės klausimais teikimą Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos administracijai;

5.15.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją pasiūlymų dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą;

5.16.  užtikrina valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių, su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo ar rengimo  pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybos pirmininkui ar Konkurencijos tarybai;

5.17.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymų nagrinėjimą;

5.18.  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;

5.19.  užtikrina Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo priežiūrą;

5.20.  užtikrina teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgų rengimą;

5.21.  dalyvauja pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;

5.22.  užtikrina pagal Grupės kompetenciją pasiūlymų ir pastabų dėl Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano teikimą;

5.23.  rengia Grupės metinės veiklos ataskaitą;

5.24.  priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Grupės nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;

5.25.  tikrina ir pasirašo raštus ar kitus dokumentus, kuriais Grupės vadovas priima sprendimus Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, Grupės nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais; ir Grupės parengtus raštus ar kitus dokumentus, kuriuos pasirašyti pavedė Konkurencijos taryba ar Konkurencijos tarybos pirmininkas;

5.26.  tikrina ir vizuoja su Grupės kompetencijos sritimi susijusius raštus ar kitus dokumentus, kuriuos rengiant dalyvavo ar kuriuos parengė Grupės darbuotojai, bei Konkurencijos tarybos pirmininkui teikiamus pasirašyti Konkurencijos tarybos nutarimus;

5.27.  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.