Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS

VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.         Viešųjų subjektų priežiūros grupės (toliau − Grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų vertinimą pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus, nagrinėjant su tuo susijusius asmenų skundus ir prašymus, koordinuojant valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės pagalbos taisyklės (toliau – valstybės pagalba) klausimus ir įgyvendinant kitas Grupės kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.         Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų vertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, konkurencijos laisvės principų priežiūra, su tuo susijusių asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimo vertinimas, valstybės pagalbos klausimų koordinavimas ir kitų Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimo priežiūra.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1    turėti aukštąjį universitetinį jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;  

4.2    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo ir trejų metų darbo konkurencijos teisės taikymo srityje patirtį;

4.3    mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.4    gerai išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą bei šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis;

4.5    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;

4.6    išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktų rengimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, gebėti atlikti norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

4.7    būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.8    žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;

4.9    sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Grupės veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;

4.10  sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimų taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

4.11  mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

4.12  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1    organizuoja, vadovauja Grupės darbui ir ją kontroliuoja, kad būtų užtikrintas Grupei priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio reikalavimų laikymosi kontrolę bei koordinuojant valstybės pagalbos klausimus;

5.2    užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų Grupės valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

5.3    atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4    tikrina ir vizuoja Grupės ir, prireikus, kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;

5.5    teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.6    užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su valstybės pagalba, priėmimo ar tobulinimo ir jų suderinamumo su ES teise, teikimą Konkurencijos tarybai;

5.7    užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų geresnes galimybes užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę viešojo administravimo subjektams vykdant ūkinės veiklos reguliavimą, teikimą Konkurencijos tarybai;

5.8    užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.9    užtikrina dalyvavimą ES valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo į nacionalinę teisę pasiūlymų ar projektų rengime;

5.10  užtikrina norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, ekspertizės atlikimą;

5.11  užtikrina valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;

5.12  užtikrina valstybės pagalbos teikėjų konsultavimą valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;

5.13  užtikrina Grupės metinės ataskaitos parengimą;

5.14  užtikrina Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro tvarkymą;

5.15  užtikrina valstybės pagalbos metinių ataskaitų rengimą;

5.16  pagal Grupės kompetenciją užtikrina prekių ar paslaugų rinkos stebėsenos ir bendrų rinkos tyrimų atlikimą,

5.17  užtikrina asmenų prašymų nagrinėjimą;

5.18  esant pagrindui užtikrina pasiūlymų Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, pateikimą bei šių tyrimų atlikimą;

5.19  užtikrina, jog esant pagrindui Konkurencijos tarybai būtų teikiami pasiūlymai dėl tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo;

5.20  užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nagrinėjimo bylų rengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.21  užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;

5.22     užtikrina savivaldybių prašymų, teikiamų pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos vertinimą ir teikia išvadas Konkurencijos tarybai;

5.23     užtikrina konsultacijas prašymų, pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį, teikimo klausimais;

5.24     pagal Grupės kompetenciją užtikrina iš ES institucijų gaunamų dokumentų analizę bei su tuo susijusios informacijos parengimą, saugiu elektroniniu paštu gautų dokumentų, susijusių su valstybės pagalba, valdymą;

5.25  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;

5.26  pagal Grupės kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;

5.27  rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus, ją derina su kompetentingomis institucijomis;

5.28  užtikrina informacijos pagal Grupės kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.29  pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupės Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.30  dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;

5.31  pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.32  valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.         Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.