Pareigybės aprašymas

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu, arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;

3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

 

 

1. tvarko Skyriaus bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui;

2. tvarko tyrimų, koncentracijų ir kitų bylų medžiagą;

3. rengia ir veda elektronines bylas;

4. rengia bylas teismui;

5. dalyvauja ir prižiūri suinteresuotų asmenų susipažinimo su tyrimo medžiaga institucijos  patalpose procesą;

6. renka ir teikia statistinius duomenis, skirtus įvairioms ataskaitoms, įskaitant teikiamas tarptautinėms organizacijoms ir kt., apie Skyriaus veiklą;

7. pildo koncentracijų klasifikatorių;

8. teikia pirminę konsultaciją telefonu, sujungia skambinančius interesantus su reikiamu specialistu;

9. atsako į paprastus elektroninius paklausimus, atsakymams naudodamas atsakymo šabloną;

10. rengia dokumentų, informuojančių ūkio subjektus apie priimtus sprendimus, bei jų priedų (dėl tyrimo pradėjimo, termino pratęsimo ir kt. panašaus pobūdžio dokumentų, rengiamų naudojant šablonus) projektus;

11.  išsiunčia raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;

12. tyrimą atlikusiam specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia su tyrimu susijusių dokumentų išrašus;

13. administruoja paklausimų išsiuntimą ir atsakymų gavimą: išsiunčia paklausimus, nesant patvirtinimo apie gautą paklausimą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas gavo paklausimą, kontroliuoja, sistemina gautus atsakymus, primena apie nustatytą terminą atsakymui pateikti, prašo pateikti pasirašytas, elektronines, popierines raštų versijas, susistemina šią informaciją;

14. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų pateikiami tinkami išrašai be komercinių paslapčių, paaiškina ūkio subjektams kaip turi būti pateikiami išrašai;

15. formatuoja didelės apimties dokumentus (sudaro turinį, braižo grafikus, suveda duomenis ir pan.);

16. rašo susitikimų protokolus;

17. renka tyrimams, koncentracijoms ir kitų klausimų nagrinėjimui reikiamą informaciją internete ir duomenų bazėse, įskaitant ūkio subjektų rekvizitų, kontaktų suradimą;

18. ruošia (formatuoja) prezentacijas (skaidres) pranešimams;

19. padeda surasti teismų, Europos Komisijos, kitų šalių konkurencijos institucijų praktiką, ruošia praktikos apibendrinimus;

20. tvarko su Skyriaus funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus ir pan.);

21. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, renka ir teikia informaciją apie Skyriaus darbuotojų darbo laiką už darbo laiko apskaitą atsakingiems asmenims;

22. Skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

23. dalyvauja rengiant Skyriaus bendrą metinę veiklos ataskaitą;

24. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

25. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.